HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 53

JPEG (Deze pagina), 820.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

Y .... ­..- ·. .. , . ..~<. . - ~..-.,. .,,4,, ._». ,- -» .... ,- ...,,,,... .,.,-.iii,,,4-jl;.L1"iïT.T .:*.;jï ¤~».
53 ·
13 à 14 mijls vaart een haar onbekend vaarwater zal binnen
stoomen, wanneer het gezicht wordt belemmerd door kruit- (
damp en kolenrook. Die vloot zal wel zoo snel mogelijk
stoomen, maar hare vaart zal waarschijnlijk in de omstandig-
heden waarin zij zich bevindt, 8 a9 mijl niet te boven gaan,
en deze vaart kunnen ook onze ramschepen gemakkelijk
bereiken. n ·~
Dezelfde bedenkingen, die zijn ingebracht tegen de voor-
genomen verandering in de bewapening der ramschepen en
l van hunne torens, gelden ook voor de verwisseling van het
j geschut en van de torens, die voor al de monitors in voor- j
j uitzicht is gesteld. Men vermindert daardoor het aantal
hunner kanonnen tot op de helft, en daar men voor de ver-
l dediging van de zeegaten een bepaald aantal kanonnen
ll noodig heeft, zoude men door de voorgestelde verandering
· i in de noodzakelijkheid worden gebracht, een grooter aantal ’
‘ ` nieuwe schepen te moeten aanbouwen.
· Uit den op pag. 443 vermelden staat blijkt, dat de kanonnen
j van Krupp van 21 cM. en eene lengte van 30 kalibers, het-
l zelfde gewicht hebben als de kanonnen van 23 cM., waar-
mede de monitors gewapend zijn. Men kan dus de monitors ij
Q wapenen met 2 kanonnen van 21 cM., die slechts weinig l
( in uitwerking verschillen met de kanonnen van 28 cM. A.,
maar waardoor het aantal kanonnen op de schepen niet -1
verminderd wordt. Laat men de twee kanonnen en barrbette l
l vuren over een vasten toren, dan kan deze zooveel lager
l vallen dan de tegenwoordige beweegbare gesloten torens, i
en daardoor met 30 cM. compound-platen kunnen gepant- p
serd worden, of zooveel zwaarder als de gewichten toelaten.
l De twee rammonitors de Draak en ll/Iatador, die reeds gewa­ è
pend zijn met 2 kanonnen van 28 cM., kunnen desnoods lj
Q onveranderd blijven. Wil men evenwel ook deze monitors
‘¥ van compound­pantser voor de torens voorzien, zoodat ook
I deze verwisseld moeten worden, dan is het wenschelijk dat
i ook op die schepen de kanonnen en barrbetzfe in vaste torens
J
¥
j