HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 50

JPEG (Deze pagina), 776.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

?
50 M
mogen van 13.7 ton meters, maar de zijden van de schepen ­
blijven daarbij even kwetsbaar. Zij worden door de meeste j
projectielen reeds op 2500 M. doorboord, als deze treiïen
onder een hoek van 650 met de normaal. Nagenoeg al de 0
rakende schoten zijn dus op dien afstand doorborende
schoten, en het is meer dan waarschijnlijk dat de ram- T
schepen, onder deze omstandigheden, hunne rammen als iv
wapen niet zullen kunnen gebruiken, omdat het hun I
onmogelijk zal zijn, daartoe den vijand voldoende te naderen. _
Ook de nieuwe toren biedt slechts eene zeer onvoldoende (_
bescherming aan voor de bediening van het kanon. Neemt .
men voor de middellijn van den toren 8 meter aan, dan ‘_
wordt van dien toren eene verticale strook van 2 meters, E
aan weerszijden van de as van het daaruit vurende kanon,
dat is dus de plaats, waarachter zich de bedieningsman­ Y
schappen bevinden, doorboord:
op 800 à 1000 Meters door het Engelsche geschut, , _
,, 2000 en meer ,, ,, ,, Fransche ,, `
,, 1000 ,, ,, ,, ,, ,, Duitsche ,,
De Duitsche kanonnen van 30.5 en de Fransche van 34 cM., i_
doorboren zelfs die strook op meer dan 44000 meter afstand.
r De projectielen die den torenwand doorboren buiten de
genoemde strook van 4i meter, en die, wanneer het kanon tx?
ongedekt had gestaan, geene schade zouden hebben teweeg- I
gebracht, zijn, wanneer zij in de torenruimte springen, waar- (
schijnlijk doodelijk voor velen.
Men zal de ramschepen dus wel niet anders kunnen ge-
bruiken dan om, evenals de monitors, den vijand op een il
behoorlijken afstand door hun vuur te benadeelen, maar zij ,1
staan in dat geval nog bij de monitors ten achter door de "§
grootere trefkans, die zij door hun grooter oppervlak aan-
bieden. Het blijven dus na de voorgenomen verandering
nog zeer onvolmaakte schepen, die slechts een zeer
beperkt artilleristisch vermogen hebben, en die aan de be-
stemming waarvoor zij gebouwd werden niet kunnen voldoen.
'%
(
E
i