HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 47

JPEG (Deze pagina), 817.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
l
1
l l
J 47 · 5
Het schip gaf zich over na een gevecht van lä uur, met r
een verlies van 39 dooden, waaronder admiraal Gran, en
30 gewonden, op eene equipage van 200 man. De Oo-
; chmne had 12 gewonden, en de Blanco Encalacla geen enkelen W
man buiten gevecht. Zoo zoude het ook onze schepen
gaan, en wanneer er een oorlog uitbrak, zouden wij het Z
materieel van onze zeemacht zien vernietigen en het daarop ”
dienende personeel in den strijd zien ten ondergaan, zonder ·i
eenig nut voor het vaderland. Dat die toestand niet
W langer mag voortduren, behoeft geen nader betoog. Neder-
· land mag het personeel zijner zeemacht niet door onvol­ V
i doend materiëel opofferen, en het mag daarvan niet eischen ·
g dat het den strijd aanvaardt met de wetenschap, het on-
. V derspit te moeten delven. De verbetering van het marine-
materiëel is urgent en die verbetering moet krachtig ter ’
hand worden genomen en zoo snel mogelijk worden uit- Q
gevoerd, al kost dit ook eenige grootere geldelijke offers. De i
natie zoude het zeker diep betreuren, dat zij die offers niet
_ gebracht heeft, wanneer de marine geroepen mocht worden,
de onafhankelijkheid van het vaderland mede te helpen
verdedigen, en het moest blijken dat zij daartoe niet bij
machte was.
In dezen zelfden geest schreef ik in de Nieuwe Rot-
terdamsche Ooumnt van 5 Nov. 1882 een artikel ovelr i
W den toestand onzer Mcmlne, en hoewel sedert de begroeting
van Marine voor 1883 is aangenomen en daarbij tot j
eene geleidelijke verbetering van het materiëel is besloten, J
meen ik er hier toch nogmaals met nadruk op te moeten
wijzen, dat het niet te voorzien is, wanneer wij geroepen {
j zullen worden de wapenen voor de verdediging onzer on-
, afhankelijkheid aan te gorden; dat niemand weet of dit in i
de verre of in de naaste toekomst zal moeten gebeuren; en
dat daarom het materiëel, dat voor de verdediging van het ‘
land onmisbaar is, gereed moet zijn, willen wij niet door
I de omstandigheden worden verrast. Als argumenten voor
1
gw
l ri
-./A