HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 43

JPEG (Deze pagina), 855.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

. l
43 ¥
van twee vaste torens, ieder ingericht voor een kanon, een j
voor en een achter den schoorsteen, en die, zoo mogelijk,
. zoodanig aan weerszijden uit de middenscheeps geplaatst zijn, ï
ll dat beide kanonnen recht vooruit en recht achteruit kunnen
vuren. Ten einde in gevecht de noodzakelijkheid te ver- _
mijden van te moeten draaien, en daarbij hunne meest ·j
kwetsbare zijde (de breede zijde) aan het vuur van den
vijand bloot te stellen, ware het wenschelijk, nieuwe moni­ i
tors en stoomkanonneerbooten in te richten als zoogenaamde
dubbel-emders, met schroeven en ee11 roer voor en achter.
Die vaartuigen zouden daardoor in nauwe en ondiepe f
vaarwaters veel aan handelbaarheid en beweegbaarheid .
’ winnen. Dekhuizen en al wat het vuur rond den horizon
kan verhinderen, moeten vermeden worden, terwijl aan die h
vaartuigen, welke alleen in de zeegaten en op de rivieren g
gebezigd moeten worden, geene groote eischen omtrent
zeevaardigheid behoeven gesteld te worden.
Om te kunnen beoordeelen, met welk geschut de monitors
en stoomkanonneerbooten gewapend moeten worden om een i
voldoend offensief vermogen te hebben, zijn in onderstaande .
tafel de ijzerdikten aangegeven zonder ruggesteun, die op ver-
schillende afstanden doorboord kunnen worden door de pro- ‘
jectielen van de kanonnen van 28 cM. A, die van Krupp van
óf 24 cM. en van 21 cM., beiden van 30 kalibers lengte, en die
, van de kanonnen van 23 cM., waarmede een groot gedeelte
, van het bestaande materieel gewapend is.
Omschrijving ïäïïäf Pantserdikteanfsïälïlàipprpäggd worden op
vïïïuïïxd Vuur` T- 500 1000 15 2000 2500 5000 ' 5% J
( ' m°“d' M.l1v1.M.lM.lM.`M.|M.]M. ~
kl].Og'I'. CID. i CID. I CHI. i Cm. CHI. CHI. CDJ. Cm. i
L 28 em. A (1) ............... 27500 4,44.0 40.4 V 37.8 35.1 33.0 30.5 29.0 27.4 (
2"‘bf§;‘ 18000 51.2 l 45.2 45.4 45.1 40.0 55.5 55.5 35.1
21b‘à‘§;‘j§I§;,ï°%ê§"f_]f?t1fj 12000 41.0 l 50.2 50.5 54.5 32.5 50.7 29.0 1 27.4
i 23 cm. voorlaad (1) ...... 12000 26.9 l 20.0 15.6 12.7 10.4lj 8.8 7.6 l 6.7
(1) Berekend naar de formule van Helie, uit de opgaven van de levende
l kracht in het werk van Tromp: Navires cunlrctssées.
1 (2) Berekend met eene aanvankelijke snelheid van 575 M. De constanten voor
dell luchtswecrstand uit de opgaven bctrekkelük dc Krupp­kan0nn(·11 van 24« eM. i
lang, in het bovengenoemde werk. i
P

i
l