HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 42

JPEG (Deze pagina), 809.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

42
der kanonnen cn de bemanningen zooveel mogelijk te be-
schermen, altijd in zoo verre, dat daardoor niet te veel aan de
zwaarte van het geschut behoeft te worden opgeofferd. Dit _
kan geschieden, door de kanonnen, in plaats van die in be- kr
wegelijke torens te plaatsen, en b¢m"bette` te laten vuren over
een vasten torenwal. Deze wal zal dan eene kleinere hoogte,
en bij het gebruik van achterlaadgeschut eene kleinere middel-
lijn kunnen hebben dan de beweegbare torens, en daardoor met
30 (JM. dikke oompoundrplaten gepantserd kunnen worden.
De kanonnen zijn hierdoor weliswaar aan het vijandelijke
vuur blootgesteld, maar zij zijn daar tegen door onvoldoend
gepantserde torens ook niet gevrijwaard. Daarentegen is een ,
open toren gunstiger voor het moreel der bedieningsman­
schappen, die meer deel nemen aan het gevecht dan in een
gesloten toren, waarin het verblijf al spoedig door den ver-
stikkenden kruitdamp ondragelijk moet worden.
Het plaatsen van 2 kanonnen in denzelfden beweegbaren
toren, of en bmrbette in denzelfden vasten torenwal, heeft het
i nadeel: l°. dat beide kanonnen door een zelfde schot van den
vijand onbruikbaar kunnen gemaakt worden, 20. dat zij steeds
op hetzelfde doel moeten gericht worden, 30. dat zij geen
j vuur kunnen brengen achteruit in het verlengde van de kiel.
t Vooral bij de verdediging van de Zuiderzee is het zeer ij
Y Wenschelijk, dat de twee kanonnen van onze monitors hun
vuur op verschillende vijanden kunnen richten, en bij de 1
v evolutiën, die een gevecht aldaar zal noodig maken, is het
. noodig dat zij ook van achteren kunnen vuren. Zij
V verkrijgen daardoor een voordeel boven hunne waarsohijn­ j
lijke vijanden: de Duitsche kanonneerbooten, die daartoe
‘ niet in staat zijn. Ook bij de verdediging der overige ;
vaarwaters zullen de monitors herhaaldelijk in de nood-
. zakelijkheid gebracht worden, te moeten retireeren, en
ook daar is dus de mogelijkheid om achteruit te kunnen
schieten, voor hen van veel belang.
Nieuw te bouwen monitors moeten daarom voorzien zijn

3