HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 41

JPEG (Deze pagina), 822.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
41 l
eene pantsering van 54i cM. Die pantserdikten zijn evenwel _
onbestaanbaar met de eischen van een beperkten diepgang
der schepen, en de daardoor bepaalde waterverplaatsing. Aan
T de eischen voor de pantsering kan dus zelfs bij de ramschepen
niet ten volle worden voldaan, en zal men zich hier met min-
der moeten tevreden stellen. Neemt men evenwel in aanmer- ‘ E
king, dat de in den staat vermelde pantserdikten, die door de ’
projectielen der verschillende schepen kunnen doorboord i
,) worden, alleen gelden voor projectielen, die de pantsers lood-
( recht treffen, en dat dit in het gevecht tot de zeldzaamheden i
zal behooren, dan zullen voor de pantseringen der ram-
schepen, pantsers van 30 cM. compound­platen voldoende zijn. A
De vermeerdering van weerstandbiedend vermogen van
eene pantserplaat, met een voorvlak van staal, op 25 % stel- g
lende, dan komt eene zoodanige pantsering overeen met eene
pantserdikte van 37,5 0M. gewoon pantser. Wo1·dt een zoo-
j danig pantser getroffen onder een hoek van 450 met de nor-
. maal, dan staat in dat geval het weerstandbiedend vermogen '
gelijk met dat van eene gewone pantserplaat van 63,2 cM.,
wanneer die loodrecht getroffen wordt. Met zulk een
pantser kunnen dus onze ramschepen de vijandelijke schepen ,
naderen tot op minder dan 500 M., zonder dat hunne pantsers ,i
‘á` doorboord worden, en zij zullen dus een ramstoot kunnen
toebrengen of een torpedo op den vijand kunnen afzenden,
Wanneer zij daartoe de gelegenheid gunstig zien. i
Bij de monitors is men nog meer dan bij de ramschepen 4
in de dikte van de pantsering beperkt door den weinigen _;
diepgang, dien die vaartuigen moeten hebben om in de Zui­ 1
derzee en in de rivieren te kunnen ageeren. Zij zullen dus ~
altijd zeer kwetsbaar blijven, en men zal er zich mede tevreden
moeten stellen, dat hunne projectielen op afstanden, waarop i
* zij zelve door hun gering oppervlak eene betrekkelijk kleine
trefkans aanbieden, de pantsers van hunne vijanden kunnen
doorboren. Kan het pantser van die schepen niet de voldoende
zwaarte verkrijgen, dan moet het streven zijn, de alfuiten
J