HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 40

JPEG (Deze pagina), 743.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

40 r
ook bij den Moerdijk eene macht kan gestationeerd worden,
om daar den overgang van de rivier te beletten door eene
legerafdeeling die het zuiderfrontier wil onitrekken.
---­- T
Sterkte en bewapening onzer zeemacht, bestemd voor de
verdediging der zeegaten, rivieren en stroomen.
Uit het voorgaande blijkt, dat wij voor de verdediging
van de toegangen uit zee zullen noodig hebben: ,,
voor de Zuiderzee en het Vlie: 9 mon·£to’rs, 8 stoomkanonneeow (
booten en 10 toopedobooten; voor de Tesselsche zeegaten: 44
mmsehepen, 4 stoomkanonneerrbooten en 10 tovyoeolobooten ; voor
het Noordzeekanaal : 4 stoomïranonneerbooten en 10 to¢y>edo­
booten; voor den Rotterdamschen VVaterweg: 2 monitors, 6
stoom/ccmon¢zeeo·b0otevt en 10 toipedobooten; voor de Goereesche
zeegaten: 5 monitors, 8 stoom7mnonneeo·booteot en 10 toapedo­
booten, of een totaal van: LL mmsehepen, 16 monitors, ieder j
gewapend met 2 kanonnen, 30 stoomkotnonneerbooten, 50 tor-
peolobooten. ·
De mmschepen moeten zoo zwaar gepantserd zijn, dat zij
een redelijke kans hebben een ramstoot toe te brengen. Het
geschut van de monitors en de stoomkcmonneerbooten moet zoo
zwaar zijn, dat hun projectielen de pantsers der vijandelijke ‘ä
schepen kunnen doorboren op afstanden minstens zoo groot,
als de pantsers der monitors zelven door de vijandelijke pro-
jectielen doorboord kunnen worden, of dat zij door hun gering
oppervlak eene minder gunstige trefkans aan bieden. Ein-
. delijk moeten al de schepen voorzien zijn van visoh­ en spar-
torpedos en van de noodige revolverkanonnen, om een aanval
van torpedobooten en sloepen te kunnen afslaan.
Uit den op pag. 21 gegeven staat blijkt, dat onze schepen
om op 500 M. ondoordringbaar te zijn voor de projectielen *
uit de Fransche kanonnen van 344 cM. , eene pantsering
zouden moeten hebben van 60 (JM., en voor de projectielen
van 30,5 cM. van de Duitsche kanonneerbooten, type `Wespe,
J