HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 37

JPEG (Deze pagina), 794.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

. j`
37
ven batterij veldgeschut, en door de marine door 4 stoom- E
V kanonneerbooten, een aantal sloepen en barkassen en 10 tor-
pedobooten, de laatsten om ook de aanvallende scheepsmacht
_ te verontrusten, wanneer daartoe de gelegenheid gunstig is. ri
De mond van de haven is te nauw om daarin met grootere j
schepen te manoeuvreeren, waarom het gebruik van deze bij
de verdediging dan ook niet aan te bevelen is, daar zij, stil-
liggende, veel kans loopen spoedig in den grond te worden
geschoten. De voor de haven aangewezen soheepsmacht kan il
eene vrij goed gedekte positie innemen achter de naar binnen ‘i
A bui gende dammen van de buitenhaven. {
i Is het fort bezweken, dan moet de Marine zooveel mogelijk ··
het kanaal onbruikbaar maken voor de vijandelijke scheeps- ä
macht en zich binnen de Amsterdamsche linie terugtrekken. U
f De Rotterdamsche Waterweg en het Oude Maasgat.
, VVanneer de l/Vaterweg tot ee11e normale diepte zal zijn ge-
bracht, zal die waarschijnlijk door dezelfde schepen bevaren
` kunnen worden als de Tesselsche zeegaten. De Oude Maas-
mond is slechts voor weinig diepgaande vaartuigen te bevaren,
' die dan nog dicht langs de vesting Den Briel moeten passee-
ren. Hoewel niet zoo belangrijk als het Noordzeekanaal, zal
het bezit van den Nieuweu VVater·weg voor den vijand toch zeer
groote waarde hebben, omdat hij daardoor in het bezit komt
van eene goede haven en bijv. een leger te Maassluis kan de-
harkeeren, waarmede hij tegen onze stellingen kan opereeren.
Bij een aanval op den ingang van het gat kan, even als bij het
Noordzeeïaanaal, de geheele vloot des vijands medewerken, die
eerst het vuur der knstversterkingen tot zwijgen zal trachten
te brengen, om daarna met de daarvoor bestemde scheeps-
macht het vaarwater binnen te dringen. ,
De verdediging zal, evenals bij het N oordzeekavzaal, voor
het grootste gedeelte moeten worden toevertrouwd aan te