HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 32

JPEG (Deze pagina), 701.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

‘ r
32
aanval kunnen gebezigd worden, dan zullen deze in de eerst
ingenomene positie blijven liggen.
Voor het overige spreekt het van zelf, dat de vijand voor- V
zien zal zijn van het noodige aantal torpedobooten, waarmede l
tegenwoordig de meeste vreemde oorlogsehepen zijn toege-
rust, en van de noodige middelen tot afwering van, en bescher-
ming tegen aanvallen van dergelijke vaartuigen. - .
Geschiedt de aanval door eene Duitsche vloot, dan zullen,
in geval van een bombardement, alleen de korvetten­type
Sachsen, de Hansa en de Arminvlns, de positie forceeren, en i
zullen de 18 kanonneerbooten, type W espe, van die mogend­ ,
heid, wanneer de Zuiderzee niet door eene sterke scheeps­ , _
macht verdedigd wordt, het Vlie binnenkomen en door het l
Onde Vlie, de Dovebalg en de Vlrleter, den Tesselstroom afstoo-
men en in het Marsdriep positie nemen voor het bombarde-
ment, zonder dat zij daarbij eene kustbatterij behoeven te P
passeeren. - l`
. De vaste verdedigingswerken van de positie den Helder,
bestaan aan de zeezijde uit de kustbatterijen:
H Kijkduin,
Kaap Hoop,
Erfprins, Z.
i Oostbatterij,
l Wierhoofd ,r l
en Fort op de Hersens.
Het ligt niet in het bestek dezer studie, om de meer
of minder tactische waarde dezer versterkingen te be-
oordeelen; naar mijn gevoelen is het evenveel jammer,
l dat er zich, behalve deze kustbatterijen, nog geen paar
i gesehutstanden voor zwaar geschut bevinden, ten zuiden
van Kälcduén: bijv. bij de Bollen van den Zanddvjlc, waar
zij waarschijnlijk zonder groote kosten in het duin zouden q
i zijn te maken. Een paar zware kanonnen zouden hier ”
het aandoen van het gat voor den vijand aanmerkelijk i
H kunnen bemoeielijken en hem het afbakenen van het H i ii
i .
ä
i