HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 30

JPEG (Deze pagina), 703.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

SO
gestelde scheepsmacht voor do Zuiderzee niet worden ver-
minderd, willen wij de volkomene meesterschap over die
zee behouden on den vijand het aan den wal zetten van
eene legerafdeeling op de Hollandsche kust beletten.
Tesselsche zeegateu.
Zooals reeds is opgemerkt, is de strategische waarde
van de Tesselsche zeegaten, of van de positie den, Helder,
vooral door de daarstelling aan het Noordzeekrmaal, van Am-
sterdam naar Ilmwiderz, aanmerkelijk verminderd. VVas
vroeger het Noord-Hollmzclsche lcamml de eenige diepe water-
weg uit zee naar Amsterdam, en was daardoor het bezit
van het Nieuwe Diep voor den vijand zeer belangrijk, door
de doorgraving van Holland op zijn smalst is eene nog
kortere gemeenschap van Amsterdam met de zee ontstaan,
waarvoor een vijand nog grootere offers zal overhebben,
l om in het bezit daarvan te geraken, dan voor het bezit
van dm Helder.
De vüand evenwel tot een aanval op de positie den
Helder overgaande, blijkt uit de op pag. 21 vermelde schepen-
lijst, welke schepen daartoe door de verschillende natiën
i zullen kunnen worden aangewend en welke hunne offensieve
en defensieve kracht is. _
Het doel van den aanval. kan zün :
10 Een bombardement van de maritieme inrichtingen te .
VVillemsoord, om ons daardoor schade te berokkenen, H
20 Het in bezit nemen van de stelling, om die als uitgangs­ i_
j punt voor verdere operatiën tegen de Amsterdamsche stelling _
te gebruiken.
In het eerste geval zal de vijand trachten zoo spoedig {
mogelijk de kustbatterijen voorbij te stooinen, om op een
bekwamen afstand positie te nemen voor het bombardement, Vl
Y on de K00pvaarder.¢¢·eede en in het lllhrsdllep.
lr
l ‘ êfe
. lä
l:.