HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 3

JPEG (Deze pagina), 723.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

i V O O R W O O R D.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 Nov. ll.
N schreef ik een artikel over den toestand onzer Marine. De
algemeene belangstelling, die door de noodlottige ramp,
J ZT. IVIS. Rammonitor Adder overkomen, in hooge mate was g
opgewekt in alles wat onze zeemacht betreft, was de aanleiding i
_ daartoe. Had die ramp de onzeevaardigheid van een groot
E gedeelte van onze schepen in het licht gesteld; ik meende dat
1 het nuttig konde zgn ook op de onstrijdvaardigheid van onze
scheepsmaeht te wgzen, vooral nu de geleide? gke verbetering
l van het materieel de begroeting voor Marine aan de orde
N werd gesteld.
N Uit den aard der zaak kon ik in genoemd artikel slechts
` beknopt eenige denkbeelden aanstippen omtrent de inrichting
onzer zeemacht, en om die denkbeelden nader toe te lichten en
_ verder uit te werken, bied ik aan mijne landgenooten en aan ~
müne wapenbroeders deze studie, over de verdediging van E
Nederland te Water en de inrichting der vloot, aan.
E Ik ben overtuigd dat er veel is dat gebrekkig en onvolkomen
is in dit werk, maar indien daarin eenige denkbeelden voor-
· komen, die in ­ toepassing kunnen worden gebracht en ik daar-
, door iets zal hebben bggedragen aan de verbetering van ons
i materieel, dan zal ik voor myn arbeid ruimschoots beloond
rekenen. Vooral wanneer ik de lezers dezer studie overtuigd {
heb van de noodzakelgkheid, dat die verbetering krachtig moet i
I ter hand genomen worden, wanneer de Marirrie de taak zal
kunnen verrichten die op haar rust en daardoor den roem
handhaven, waardoor de geschiedenis van het vaderland met
M zoo menige schoone bladzijde heeft verrgkt. ;
DE SCHRIJVER.
1
P
E
1