HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 28

JPEG (Deze pagina), 785.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

28
nauwe toegangen tot de Zuiderzee doo1· het Vlie, waar
veel stroom loopt. Hoe het zij, ook al blijkt de mogelijkheid
van het leggen van versperringen, dan zullen deze toch
altijd verdedigd moeten worden door eene zeemacht, die
opgewassen is tegen die des vijands. De verdediging der
Zuiderzee rust dus geheel op de marine. Deze mag hier
geen nederlaag lijden, zij ’mag dus niet in de minderheid
zijn, maar moet den vijand eene sterkere macht kunnen
tegenoverstellen. Die macht moet dus minstens samenge-
steld zijn uit 18 kanonnen, geschikt om de pantsers der
1.8 vijandelijke gepantserde kanonnee1·hooten te doorboren,
en gevoerd op zoo zwaar mogelijk gepantserde vaartuigen,
8 stoomkanonneerbooten, gewapend met kanonnen van 28
cM. A, en 10 torpedobooten.
Met die macht kunnen Wij den vijand reeds in het Vlie
afwachten, en wanneer de tonnen van de zeegaten zijn
weggenomen, hem het binnenkomen der gaten bemoeielijken. _
Bete1· komt het mij evenwel voor, met de hoofdmacht den
vijand op het Pampus af te wachten en hem, op zijn tocht
daarheen, door de kanonneerbooten en torpedobooten steeds
te bestoken. Aan weerszijden van het vaarwater bevinden
zich op verschillende punten vlakten, waar de vijand onze
ondiepgaande vaartuigen niet kan volgen. Deze zullen dus i
steeds zoo kunnen manoeuvreeren dat zij den vijand van
achteren of in de zijden kunnen aanvallen, waar hij het
meest kwetsbaar is, en waar hij geen offensief vermogen
bezit, omdat de plaatsing der kanonnen op zijne schepen
geen ander vuur dan naar voren toelaat. Dit vliegend
eskadertje zal den vijand dus reeds zeer veel schade kun- '
nen toebrengen, mits de bevelhebbers der scheepjes, waar- ­
uit het is samengesteld, met hunne vaartuigen volkomen
bekend zijn en eene zoodanige kennis hebben van de vaar-
waters, dat zij van iedere geul kunnen gebruik maken
om den vijand te harasseeren.
Eene groote mate van oefening is daartoe uit den aard der
l.