HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 27

JPEG (Deze pagina), 816.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

ir ’· · - .»r N., Y , ______,____J_ Y f,T_'_ ‘_AYy_v_vr­ Y 3'T¤‘<Y;ï’r»?F,_%­·YirNxQq¥`^ Y
27 il
lf
onze versterkingen aan het IJ successievelijk uitdoovende,
tot Amsterdam doordringen.
Door het bezit van de Zuiderzee kan de vijand dus door
een aanval op de flanken van de zeezijde van de Utrechtsche
en Amsterdamsche Zmiën, de verdediging van die liniën
aanmerkelijk bemoeielijken en zelfs nutteloos maken.
Is de vijand in het bezit van'Friesland , en daardoor van
den spoorweg Harlingen­Nieuwe Schans, dan kan hij van
Harlingen zijne scheepsmacht van al het noodige voorzien,
terwijl hij van daaruit al de maatregelen kan ten uitvoer ,;
brengen tot het overvoeren van troepen naar een punt van
Noord­Holland, om de Amsterdamsche linie ook van de
noordzijde in te sluiten. _ ig
De Ziwïclerzee moet dus door ons <`<. tout prriaz verdedigd
worden , het is een der gevaarlijkste accessen tot onze linien.
Kustversterkingen, die den vijand het binnenloopen in
het Vlie verhinderen, bestaan niet. Bij de discussiën over ·
de begroeting van Marine in de 2<l@ Kamer der Staten·G·e­ ;
neraal is gezegd, dat het afsluiten van de Zuiderzee, door
versperringen in de Vlieter en in de Middelgronden, vol- i
doende zoude zijn om den vijand het doordringen in de
{ Zuiderzee te beletten. Dit zouden dan moeten zijn torpedo­ E
j versperringen door schoktorpedo’ s, ol vaste versperringen
j door middel van zinkschepen, of wel beiden vereenigd. ,
A Nu zijn er reeds zooveel plaatsen, waar torpedo­versper­ A
ringen gelegd moeten worden, dat de vrees niet ongegrond
is, dat er bij eenigszins plotseling opkomend oorlogsgevaar
tijd zal te kort schieten om al die torpedos te plaatsen.
­ Met vaste versperringen door zinkschepen zijn in den laat- ij
sten tijd geene proeven genomen, zelfs niet op kleine schaal,
om die te leggen op plaatsen waar veel stroom gaat. Er zijn
‘ in het laatst der vorige eeuw wel pogingen aangewend om i
zinkschepen te leggen in de Tesselsclie zeegaten, maar fp
_ W men is daarin niet kunnen slagen, en ik geloof dat dit ook
j het geval zal zijn met het leggen van zinkscliepen in de
I
l
l
j 5
D i D -· F M