HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 25

JPEG (Deze pagina), 788.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

j
ç
25
daarentegen in de noordelijke vaarwaters gelegen is. Onze
_ zeem acht moet zich dns, naar omstandigheden, van het Noorden
naar het Zuiden kunnen verplaatsen, zelfs dan, wanneer de
oorlogstoestand reeds is ingetreden. Dit zal dan niet meer over E
j zee kunnen geschieden, terwijl dit ook, doo1· de onzeevaar­
digheid van een deel vanjhet materieel, niet wenschelijk is ,
' het is daarom in de eerste plaats noodzakelijk voor de
j verdediging, dat er een voor onze schepen bevaarbaar
Q kanaal worde gemaakt, dicht langs de kust, van het Noord-
zeekanaal naar den Rotterdamschen Wateriveg. Dit kanaal pl
j is, behalve als vaarwater, ook voor de verdediging tegen
een geland leger van het grootste belang, en daarop is ook I`
f door den heer De Beer Poortugael in zijne studie over de kust- ;
i verdediging aangedrongen. 5
....r...ï-...
N Aanval en verdediging der zeegaten
é Vlie en Zuiderzee.
i Uit de opgaaf van schepen, die de verschillende zeegaten l
kunnen binnenkomen, blijkt, dat noch Engeland, noch
Frankrijk gepantserde vaartuigen in genoegzaam getal
bezitten, geschikt om de Zuiderzee te bevaren. Engeland bezit
‘ i wel 34 ongepantserde kanonneerbeoten, die gewapend zijn ‘
met 1 kanon van 18 cM. en‘l getrokken 64 ponder, .
maar die vaartuigen zullen waarschijnlijk bij het uitbreken i
van een oorlog overal verspreid zijn, en ook al mocht de .
vijand (wat van Engeland niet waarschijnlijk is) het voor-
nemen hebben, de Zuiderzee binnen te dringen, dan zal de
zeemacht die wij daar hebben, wel in staat zijn, de macht i
die hij daarvoor bestemmen kan, te wederstaan. N
Duitschland evenwel bezit 18 gepantserde kanonneer-
S booten van de z. g. inseotentype, als de ll/vespa, Mricke, ·
il B iene, enz., met nog een Gtal ongepantserde kanonneerbooten, ‘ I
die de Zuiderzee kunnen bevaren en over het Pampus door we
· het IJ naar Amsterdam kunnen komen. Deze gepantserde
al

· l
l