HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 23

JPEG (Deze pagina), 852.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
l
23
Waterweg, en of de opofferingen, die hij zich zal moeten
getroosten om in het bezit daarvan te geraken, opwegen
I tegen de voordeelen, die hem dit bezit verschaft.
· Dit strategisch belang is niet voor alle vijanden die wij te il
bestrijden zullen hebben, van de verschillende waterwegen
hetzelfde.
A Wordeii wij in een oorlog gewikkeld met Engeland, dan
loopt daardoor onze onafhankelijkheidgeenrechtstreeksch ge-
vaar. Daarvoor zoude toch Amsterdam mo eten worden genomen, O,
E en Engelands leger is niet krachtig genoeg om van de zeezijde
tegen de Amsterdamsche stelling op te treden. Ons geheele i
leger is dan voor de verdediging der kusten beschikbaar, en "
het is niet denkbaar dat een geland leger, dat niet sterker is
dan het Engelsche, duurzame voordeelen op ons leger behaalt. ,
l Onze vijand zal zich daarom bepalen tot het in bezit nemen
g Q van onze koloniën, het vernietigen van onzen handel, en het
‘ scherp blokkeeren onzer kusten. Misschien dat hij zich
meester maakt van Vlissingen en Brouwershaven, om havens A
te hebben voor zijne blokkeerende vloot, maar een aanval op ‘
onze versterkte kustplaatsen hebben wij , mijns inziens, ,
in dat geval weinig te duchten. Hij kan zich van die kust-
plaatsen niet meester maken zonder landingsleger, en dit
‘ zoude door het onze spoedig worden verslagen. Een aanval i ii
( op de versterkte kustplaatsen, zooals Helder of Hellevoetsluis, j
° zal daarom door hem alleen ondernomen worden met het doel, ‘
ons materiëele schade toe te brengen, maar wanneer onze kust- .
batterijen van voldoend zwaar geschut zijn voorzien, dan is
het twijfelachtig, of hij zijn kostbaar materieel zal willen wagen
E om de kans te loopen even groote schade aan dat materiëel
l te bekomen, als hij ons zelven toebrengt.
l Komen wij in een oorlog met Frankrijk, dan is verovering A
i van het land het doel van den vijand. Amsterdam is zijn obj ect. .
i Om dit te bemachtigen, zal hij met een leger tegen onze W
à zuidelijke liniën ageeren; waarschijnlijk zal hij trachten, met
eene sterke legerafdeeling aan den M oerdüïc het Hcllcmclsch diep V
i ~ g
l
l
l J