HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 22

JPEG (Deze pagina), 720.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

22
j In de laatste kolom van dezen staat beduiden de letters:
i N. Noordzeekanaal.
T. Tesselsche zeegaten. g
l R. Rotterdainsche Watei·weg. ­ j
r G. Goereesche zeegaten.
. V. Vliesche zeegaten.
1 Z. Zuiderzee.
Behalvede gepantserde vloot, bezit Engeland nog 64;
ongepantserde schepen en 55 kanonneerbooten, gewapend ­
met kanonnen van 18 cM., en getr. 64: ponders, die allen het
j Noordzeekanaal kunnen bevaren. Hiervan kunnen 60 krui-
I sers en 55 kanonneerbooten Tessel en den Rotterdamsohea
l‘Vaterra·eg , 34 kruisers en 55 kanonneerbooten de Goereesche
‘ zcegalea, en 34 kanonneerbooten de Zuiderzee binnenkomen. j
V Frankrijk bezit, behalve het gepantserd materiëel: 28 r
kruisers en 8 kanonneerbooten, gewapend met kanonnen E;
van 19, 15, en 12 cM. A., die het Noordzeekanaal, 244
, kruisers en 8 kanonneerbooten, die de Tesselsche zeegazfea en
den Rollerclamsc/zenT/Valerweg, 7 kruisers en 8 kanonneerbooten,
die de Goereesche zeegalen, en 8 kanonneerbooten die de Zal-
clerzee kunnen bevaren.
Duitsehland bezit 17 kruisers en 9 kanonneerbooten, gewa-
pend met kanonnen van 15 en 12 cM. A., geschikt voor het {
Noordzeekanaal, de Tcsselsche zeegaten. en den 1loller·6larr·zscheol j
VVater·weg, waarvan 9 kanonneerbooten de Goereesche zeegalea
en 6 de Zuiderzee kunnen binnenkomen. s
Behalve de kennis van de macht, die de vijand tegen t
een van de zeegaten kan aanwenden, is nog , ter beoor- I
deeling van de sterkte die onze zeeinacht moet hebben j
om met vrucht tot de verdediging van het vaarwater, met
samenwerking van de aanwezige kustbatterijen, te kunnen i
bijdragen, noodig, dat worde gelet op het strategisch be- .
lang, dat de vijand heeft bij het bezit van een bepaalden

i
l
` il