HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 15

JPEG (Deze pagina), 832.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

O %~
15 _
Het loopt dicht langs de kust en is daardoor gemakkelijk aan
te doen. De uiterton ligt op j 2700 M. van den naasten wal.
De stroom loopt in de richting van het gat, waardoor het ge-
makkelijk te bevaren is. Aan den ingang van het gat staat
65 a 70 dM. water, en het is dus het diepste van de Tesselsche
zeegaten. Het is evenwel ook het smalste, en het heeft bij
Kijlcdwin slechts eene breedte van 450 M. Bij Kaap Hoofd
j vereenigt zich het Schuljoengat met het Westgdt. De Bollen, die
het gat aan de westzvjde begrenzen, zijn hier met den vasten
wal vereenigd, en vormen een binnendrempel, waarop met
laag water 65 dM. water blijft staan. Het verval van water
bedraagt in de Tesselsche zeegaten 12 dM. bij doode, 14 dM.
bij sprlngtvjen.
Van Kaap Hoofd loopen de vereenigde zeegaten, onder
den naam van Helsdewr, langs de Noordkust van Noo¢·d­Hol­
lcmd ; zij worden ten noorden begrensd door de Laan, eene
, steile zandbank. Het vaarwater is diep tot zeer dicht `
« onder den Helderschen wal, en wordt gaande weg breeder ,
hebbende bij Kaap Hoofd eene breedte van.1450 M. en voor `
de haven van het Nrlewwedtep van 2900 M. Voor die haven
bevindt zich de reede , en beoosten daarvan de Koopvam·de¢·s­
reede. Onder den naam van Mdrsdtep neemt het vaar-
water van daar eene noord­oostelijke richting ; het wordt
ten zuiden begrensd door den Zutdwal, eene gedeeltelijk i
droog vallende bank , die zich nagenoeg in het verlengde van
den Helderschen zeedijk, langs de kust van Noord­Holland,
die bij het Nieuwe Diep zuidwaarts inbuigt, uitsteekt, en ten
noorden door de zandbank , die het eiland Tessel omzoomt.
Op 4300 M. afstand van de haven van het Nteuwedtep j
wordt het vaarwater door de Bollen in twee oaaxrwdters
, verdeeld. Het noordelvjkste loopt onder den naam van Tessel- i
_ stroom langs het Oude schild op Tessel in noordoostelwjke,
later in oostelüke en oost­mw]d­oostel1_älce richting, en vereenigt j
zich bij de ton van de Riepel met het Schewrmk, en bezuiden [
het Robbezomd met de Dovebalg. Hier krijgt het vaarwater i
F j