HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 13

JPEG (Deze pagina), 814.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

13
Bij de ton van het Oude Vlie verdeelt zich het vaar-
water weder in twee takken: het Oude Vlie en het Zuid-
, oostrak. Het eerste is op sommige plaatsen slechts 200 M.
breed en loopt in zuidelijke richting tusschen den Westwul en
den Paurdeuhoels, die beiden met laag water droog vallen., zoo-
dat het vaarwater dan eene rivier schijnt met steile kanten. Bij
het Hoelcbukeu krijgt het vaarwater den naam van Scheurrulc;
het loopt vandaar in WZWestelijke richting, om bij de ton
i van de Riepel uit te loopen in den Tesselslroom. Bij de vereeni­ V
ging van het Scheurruls met den Tesselstroom is een drempel, ·
waarop m.et laag water 40 dM. water staat. Het Oude Vlie en
het Scheurrulc vormen alzoo eene verbinding van de Tesselsche
met de Vliesclze zeegaten. Het Scheurruk loopt evenwel niet
i meer, zooals het Oude Vlie, tusschen droog vallende banken,
· en is daardoor, wanneer de tonnen en bakens zijn weggenomen,
moeielijker te bevaren.
Het Zuid­O0strul<: loopt in Z-0OSl6l1ylG€ richting tot de ton
van de T/Vuurd. Het vaarwater verkrijgt daar den naam van
Middelgrmideri, en loopt in zuidelgälse richting evenwijdig aan
i de Friesche kust. Bij de 2d@ ton van de Middelgrorideu scheidt
l zich een tak, de Doeebulg, van het vaarwater af. Dit is een
jj smal, maar vrij diep vaarwater, met 50 dM. water op het on-
fë diepste gedeelte. Het loopt nagenoeg evenwijdig met het
l Scheurrak, vereenigt zich bezuideu het Robbezamd met den
Q Tesselstrcom, en vormt alzoo de tweede gemeenschap van de
ï Tesselsche zeegaten met het Vlie.
' Van uit het Zuid­00slrale kan men bij de ton van Klzmsoom
l door het Moleugut, de haven van Harlingen bereiken. Dit
vaarwater is evenwel ondiep en heeft op sommige plaatsen
‘i slechts 20 à 15 dM. water.
De Middelgroudeii loopen uit op eene uitgestrekte vlakte,
,5 tusschen de Friesche kust bij Hiudelopeu en Stavoren en de
F N oord-Hollandsche kust bij Medemblik, waarop over het alge-
meen 35 a 50 dM. water staat.
j 2. De T es s els c h e z e e g aten bestaan uit drie vaarwaters:
ä
E