HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 11

JPEG (Deze pagina), 758.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

i ll
zij verder moet hebben in het verdedigen van de koloniën en
in het benadeelen van den vijand ter zee.
· De zeegdten die verdedigd moeten worden zijn die, welke
' toegang geven tot dat gedeelte van het land, dat volgens het
aangenomen stelsel van verdediging door het leger verde-
` digd zal worden, en dat aan de oost- en zuidzijde begrensd
wordt door de Utrechtsche linie en de linie langs den Rijn, _
de Waal en de Maas. Die zeegaten zijn :
l l° het Vlie; E
j 20 de Tesselsche zeegaten;
30 de Zuiderzee;
4i°het Noordzeekanaal;
5° de Nieuwe Maasmond of Rotterdamsche
Waterweg, met den Ouden Maasmond;
6° de Goerees che zeegaten met de verder naar
binnen loopende vaarwaters.
_ Om te kunnen beoordeelen, met welke schepen de vijand
die verschillende toegangen kan binnendringen, vinde eene
j korte beschrijving van die toegangen hier hare plaats.
i lê H et Vlie , of het vaarwater tusschen de eilanden
H Terschelling en Vlieland, bestaat uit drie gaten: het
l Noordooslgat, het Noordweslgdl en Storternelk.
i· Het Noordoostgat bevindt zich het dichtst bij de kust van ;
j Terschelling, en loopt tusschen de van dit eiland uitstekende V
ij zandbank de Noordnaarder en de Noorder- en Wesler­buiten-
gronden door. De buitengronden van de Noordnadrder zijn
aan de buitenzijde van het gat met de N oorder-buiten-
l gronden vereenigd, en vormen een ondiepte of drempel,
waarop 45 dM. minste water staat bij laag water,
Het Noordweslgal, het middelste der drie gaten, loopt door
de Wester-bniterigroaiden heen. Op den drempel aan de
4 buitenzijde van het gat staat 36dM. bij laag water. Het
gat is op sommige plaatsen zeer smal; de stroom trekt er 4
voor een deel van het tij over heen, en op den buitendrempel
j staat spoedig veel zee. Het N oordweslgat vereenigt zich met het
s