HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 8

JPEG (Deze pagina), 685.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.58 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

r, · · ~ Y
I. _
Het gansclie volk kwam er niet tot zün volle recht door.
_ Het werd, naar hare bepalingen, in ’s Lands raadzaal slechts {
l vertegenwoordigd voor n zoover het een zekere geldsom in de `
l belastingen bijdraagt. Al het overige, waaronder zelfs oudmi·· ,e_,
nisters voorkomen, zag zich van de stembus uitgesloten, of
S kon zich met die hersenschimmige, "raadgevende" bemoeying
, . paayen, waarmeê de schampere drogredenaar het zoo welne­
je mend afschepen wil, uit zwartgallige vrees, dat er anders
wellicht "onwaardigeu" aan ’t kiezen zullen gaan. In zün on- E h
nederlandschen afkeer van alle volksregeering stelt hü zich toch 9
niets anders voor, dat dan mcn -gelük wü hoorden - naar
nieuwe kiezers "in ’t wilde zal slaan". Hü maakt zich voor
· de gevolgen daarvan zelfs zoo bang, dat hij zich niet schaamt _
ronduit te verklaren, een keizerlük avonturier, als de derde
{ Napoleon, daartegenover een "zegen" te vinden! Men ziet
D waartoe overdreven vrees al niet brengt; want op welken grond lp
ducht hij die gevreesde gevolgen? Alleen zün eigen bedriege~ t
lüke waan spiegelt ze hem voor, en doet er hem ook anderen ·,
l meê dreigen. Geen algemeen stemrecht,· luidt zijne drogrede­
" neering, want dat haalt u de gruwelen der fransche Omwen­
teling, misschien wel der Oommmre van ’71 op den halsll
Hü behoort blükbaar geheel in de bent dier ·"bevende alar-
Z n misten" thuis, met welke de levenslustige jonge dichter in
’48 zoo te recht den spot dreef: A
I Wie naar hun praat wil luistren, ' ·
Die ziet de zon verduistren,
Die weet niet wat hij ziet;
Die zou zijn mooiste zaken lt ‘
Terstond aan kant gaan maken, lil)
Of - stuurt ze recht in ’t riet. á