HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 7

JPEG (Deze pagina), 730.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

5
Q voorgeslaoht, met den eersten Willem van Oranje aan het hoofd, .
zijn door-en­d0or schuldigen derden Filips, die het in zijn
staats- en gewetensvrijheid belemmeren wilde, als Landsheer
heeft afgeschaft, om zich in een eigen vrijen volksstaat te ves-
_ A tigen? Opstandelingen ondereen voor vrijheid en recht waren
"¤ zij, en hun nazaten mogen dien eeretitel nimmer vergeten ,
noch er in hun eigen doen en denken aan ontrouw worden.
Zij moeten daarom vooral ook ten volle steeds beseffen, dat
va11 dien tijd af hun Vaderland met alle midden-eeuwsche staats
` en kerkvormen gebroken heeft; daargelaten, wat die laatste
betreft, de volkomen vrijheid van wie onder hen achterlük ge-
•’ noeg blüken, er zich nog in te verlustigen, dat, voor zoo ver
· er de vrije ontwikkeling van anderen niet door gestremd wordt,
te doen. Na den helaas! te vroeg gevolgden dood van den
j hoofdopstandeling, door ’t moordend lood van Filips? dweep-
j l zieken wilsvoltrekker gevallen, hebben zich, vóór de vaststel~
ling eener doeltreffende vrije staatsregeling, gewestelijke en
i stedelijke regenten, ten gerieve der hunnen, van ’t staatsbe-
A) wind, zooveel immer doenlijk, meester gemaakt, tot de daardoor
voortdurend heerschende burgertwisten met den tüdelüken onder-
j gang van ’t Gemeenebest een einde namen. Bij den val van
Frankrijk’s eersten keizerlijken gelukzoeker herrees dat Gemeene-
i best, met de Zuiderprovinciën vereenigd, in den vorm van een
te Weenen daartoe gestempeld Koninkrük, dat evenwel nauw
_ vijftien jaar later weer uiteen viel Het Noorderdeel daarvan,
j. het, met een paar provinciën vermeerderde, vrügevochten Ge-
§ meenebest der Opstandelingen, gaf zich daarna, in *1848, een
á staatsregeling tot wettigen grondslag, om welker maar al te
;_ gewenschte herziening op eenige punten het thans te doen is.
Het gansche volk toch kwam in die wet evenmin nog tot zijn _
iw n volle recht`, als de Staat , mijns inziens, tot de juiste uitdrukking H
l van zijn wezen. Over beide punten een enkel woord.
à
l