HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 6

JPEG (Deze pagina), 732.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

4
is dan ook slechts zulk een schünschoon praatjen, als ik straks i
~ op het oog had, en daar zich wel geen nadenkend mensch
door zal laten doeken. Het komt op de versterking aan van
i `t helaas! maar al te kleine aantal "waardige" kiezers en de .
j verbetering tevens van ’t gehalte der tegenwoordige. Beide kan jy;
, slechts door aanmerkelijke uitbreiding van ’t kiezerstal, en doel-
i treffende verandering tegelijkertijd van ’t geheele kiesstelsel,
g worden verkregen. Levendige belangstelling moet daardoor ge-
wekt, en allerlei verkeerde plaatselijke invloed geweerd wor-
J den. Hoeveel deugdelüke kiezers worden door de thans gelml­ `
` digde cijnswet niet buitengesloten, of tot de hun door onzen ·
drogredenaar voorgespiegelde taak van niet­stemmende raadge-
, vers gedoemd! En wat heeft, nu een kwart­eeuw lang, al hun I
j vermeende raadgeven zonder stemrecht gebaat? -- Neen , hun zelf
_ mede een stem in ’t kapittel toegekend, en niet, uit onmanlijke .
H vrees voor de "onwaardigen", die zich wellicht met hen konden i
indringen, tot dat halfslachtige werk veroordeeld!
Maar, roept de drogredenaar, om zün lezers deu noodigen schrik `
g aan te jagen, uit: bedenkt 't gevaar toch van "zoo maar in 't wilde
naar een vermeerdering van het aantal kiezers te g7"l£]2)67L.’” -- V
Doch wie zegt hem dan, dat dat slechts met een greep "in
’t wilde” geschieden kan? dat het niet met de meeste bedacht- i
- zaamheid en welwijs overleg kan plaats hebben? Daarop juist
komt het aan, terwijl hij het doet voorkomen, alsof dat on-
t denkbaar zou zijn, en alles alleen "in ’t wilde" gebeuren kon. 1
"Ik wenschte wel eens te weten", zegt hü verder nog, "op
welken grond men eigenlük algemeen stemrecht verlangt". Maar `
_ kent hü dan werkelijk de geschiedenis van zijn eigen vaderland
j · niet? Weet hü niet, dat drie kwart­eeuw nagenoeg vóór Enge-
land zijn min of meer schuldigen eersten Karel, en twee eeuwen
vóór Frankrük zün weinig of niet schuldigen zestienden Lode-
wijk door hak- en valbijl deed sneven , ons edelaardig Geuzen- l
i t
j ` j