HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 5

JPEG (Deze pagina), 746.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

_ 3
Doch - mag men vragen ­- in evenredigheid meer dan nu,
I als het gansche Kiesstelsel eens opandere leest geschoeid wordt?
Zeer zeker niet. Wanneer men de thans geükte kiezers enige-
° dane keuzen nagaat, dan zal men ’t aantal "onwaardigen" J
­ ,‘ ‘l; helaas! maar al te groot vinden. Hoeveel thuisblüvers en on-
‘ verschilligen, hoeveel karakterlooze partijgangers en nabauwers
van wat hun door dezen of genen om büredenen wordt voor-
gepraat, zün e1· niet! In een provinciale hoofdstad als Haarlem
X W heb ik ’t zelf kunnen waarnemen, hoe een paar zaansche graan-
handelaars met hun horlogiëmaker de overgroote meerderheid
van een zoogenoemd liberale kiesvereeniging naar hunne hand
zetten; hoe zij haar, bij herhaling, een beschermeling tot volks- ­
vertegenwoordiger opdrongen, die met eigen handschrift betuigde
i slechts een "leerling" in ’t vak te zün, en dat steeds nog
gebleven is ‘. En de meerderheid der haarlemsche kiezers sloot
zich lankmoedigi daarbü aan. Onwaardiger kan het dan toch ­
‘ , wel niet, en in dit opzicht behoeft men dus waarlük niet te ­
vreezen, dat het erger worden zal. Met de nieuw te wachten
’ kiezers zonden e1· daarentegen - buiten eenige onwaardige
i wellicht - tal ook van werkelijk waardige op de proppen ko- ­
nl l g men, die met woord en daad den zaken, een gansch anderen
` ‘ keer kunnen geven. Ja maar, zegt onze drogredenaar, die kun-
nen immers ook nu reeds van raad dienen, en door hun "ad­
. ä viezen" van invloed zijn. Alsof zulke "adviezen" van niet kies- (
. ä, gerechtigden eenige uitwerking zouden hebben; terwül zij van
` stemgerechtigden uitgaande, die wisten wat zü wilden, van
Q dubbele kracht zouden wezen, daar de daad zich dan met het
ij woord paarde. De verwüzing op zulke raadgevende niet­kiezers ~
. tl;
_, = I Zie omtrent deze, even vermakelijke als helaas! bedroevende ge-
schiedenis mijn Kiezersindrukken uit Siellendyk. Haarlem, W. O de
Q! ermï, 1878,
*5 t e
ri