HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 4

JPEG (Deze pagina), 754.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

neeren; een doorzicht, dat tot den kern der zaken weet door te
4 dringen, en ze van daaruit naar alle züden in hun waren aard _
zoekt te doorgronden. Zü, daarentegen, blüven aan de bedriege-
lüke oppervlakte hangen, zoeken daaraan te vitten en te knutse- (
len, doch kunnen daardoor onmogelijk doeltreiïend werkzaam zijn. ‘ V y
In zulken schijnwüzen of sofistischen geest nu troffen mg « ` { Y F
dezen zomer, eenige uit Amsterdam herkornstige bespiegelin- · 4
gen omtrent kiesrecht en grondwetslierziening ', waarin daarbij
­-­ geheel trouwens overeenkomstig den aard van dergelijke
i lieden -­- een belachelijk hooge en schampere toon werd aan- ~ I,
geslagen tegen hen, die men er in te bestrüden zocht. Ik
nam mij toen al aanstonds voor, er bij gelegenheid eens tegen N
op te komen, en vond mü deze onwillekeurig weldra geopend, a
in de nitnoodiging, door de Unie tot mü gerieht, van welke
ik thans kom gebruik maken. Aan mijn verzet tegen degeuite Vi,
drogredenen voeg ik dan enkele wenschen münerzüds toe.
"Wat wil men toch met die uitbreiding van ’t Kiesrecht?" j
vraagt de bedoelde schrijver, en acht haar zelfs zoo verderfelijk, Y {it
­ dat hü eer nog op vermindering dan vermeerdering van ’t getal '
kiezers gesteld zou zün. Beter ~ zoo luidt zün fraai betoog ­ i
eenige ’t Kiesreeht waardige burgers daarvan verstoken gelaten, ï _
dan ’t aan onwaardige toevertrouwd. Die eersten konden dan nr, .
toch altijd blüven raadgeven~, of - als hü ’t liever met een .`
bastaardwoord noemt - advizeeren, terwijl de laatsten slechts I
gevaar zouden loopen, een averechtsche keus te doen. Wel- r
zeker, onwaardige kiezers doen onwaardige keuzen; - daar " i·
valt niets tegen te zeggen; en dat er onder de vele kiezers i
ook onwaardige zullen voorkomen, staat niet minder vast.
l De liberale beginselen en de uitbreiding van het Ifiesrecbl, iii
onderteekend C. B. Spruijt (lees Spruyt; de y­schuwe vrieziaansche i rt
spelling veroorzaakt op den duur de schromelijkste verwarring in dit ·­ `
° opzicht); N, Rohf. Oowrrmt van 26-28 July ’82. ` ,
j
Ii