HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 3

JPEG (Deze pagina), 581.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

» ·"" M Q. 1· V.
4
DROGREDENEN EN WENSCHEN OMTRENT
r 'GRONDWETSHERZIENING ‘.
. Men weet wat drogredenen zijn : schijnschoone praatjens, waar- I '
e meê 1nen den lieden -­ soms ook zich zelf - een rad voor
t de oogen zoekt, en vaak weet te draayen, om hun voor het
juist verstand der dingen den blik te benevelen, hen te be-
letten de tastbare waarheid te erkennen. Soïïstcn -~- schün-
wijzen - noemde men hen, die zich daarmeê onledig hielden,
i in het oude Athenen, in tegenoverstelling der werkelijk wijzen,
, sofoi op zijn Grieksch, die zich beijveren tot ’s menschen ver­ l
" staudelijk en zedelijk best werkzaam te zijn, hem, buiten alle
j bijredenen en persoonlijke bedoelingen om, de waarheid kenbaar
te maken, als eenig doel en beginsel van elk waardig weten-
i schappelijk streven. Ook - en daar waarlijk niet het minst­4
· op maatschappelük en staatsgebied laten zich nog altoos soort-
gelijke drogredenaars hooren, die hun medemensch om den tuin
zoeken te leiden, en hom dingen voor te spiegelen, die bij
. nader beschouwing volstrekt geen steek houden. Voor zoo ver
ze, bü hun verderiiijk doen, niet geheel tc kwader trouw zijm
verraden ze meer scherpzinnigheid dan doorzicht in hun rede·
i, ’ Voorgedragen in de Vereeniging De Unie te Ainsterdnm, 30
jg Nov. 1832.
’ - . 1 ,