HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 16

JPEG (Deze pagina), 736.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

` I I M ­ · h _ 2 ` ` _ { ,,
14 ` i ‘
- als bekend - Commissarissen des Konings goheten, in aan- , .
merking komen.
Bij ’t vervangen van den Koningsnaam door dien van Staats-
hoofd, treedt die laatste in alle artikelen, waar thans van den
eersten gerept wordt, voor genen in de plaats, zonder er ver-
, dere verandering te weeg te brengen. Twee of drie bepalingen Z
slechts in de zesde afcleeling van ditzelfde hoofdstuk komen,
als heilzaam gevolg dier vervanging, geheel te vervallen of
Y moeten aangevuld en verplaatst worden. De eerste zinsnede toch
van het tegenwoordige art. 83 luidt: "de` Koning verleent
· adeldom"; een zaak, waarvan ve1·der_- en te recht - in de I
gansche grondwet geen melding gemaakt wordt, omdat zij alle
staatsbelang verloren heeft. Inderdaad behoort dan ook het _`
= gansche begrip van adeldom, in dezen zin, zoo goed als dat E
van ‘t koningschap bij de gratie Gods, in vroeger eeuwen thuis.
E Mag het elders, mag het in Groot-Brittanje zelfs, met al zijn h
l ‘ ouderwetsche hebbelijkheden, nog gehandhaafd wo1·den, in den
‘ vrügevochten nederlandschen volksstaat is er geen plaats meer
voor. Een vrij en ontwikkeld, onbevooroordeeld mensch kent
geen anderen adel, dan dien van geest en gemoed, en dien -- ·,
kan geen Koning verleenen. Een schoenlapper, dien adel rük, Yi
· staat hooger dan eenig Prins, Graaf, of Baron, die hem derft, T,
j om van geen Jonkheeren zelfs te spreken. ’t Is dan ook haast _
onverklaarbaar, hoe er nog altoos lieden gevonden worden, `
tuk op ’t verkrijgen van die volkomen. waardeloos geworden
titels. Dat zü, die ze van vroeger her, krachtens voorouderlüke gd
rechten, voeren, ze niet afleggen, is geheel in de orde. Voor
hen behooren zü als tot hun geslachtsnaam zelf, maken er een `;
kenschetsend deel van uit; doch _al1e nieuwbakken adeldom ont-
, siert meer dan hij verheft, en de herziene staatswet mag dus `
` ‘ dat wangebruik ook niet bestendigen. De aangehaalde zinsnede ·
i worde daarom eenvoudig geschrapt. De op haar volgende in
H , ·
à S { . ~ `