HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 14

JPEG (Deze pagina), 725.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

s
, staatsbestierder, om `t zoo te noemen , geworden. Wel het hoogste
j beroep voorzeker, een erfelijk beroep zelfs, maar toch altoos ·
` een beroep, waarvan de bezoldiging , gelijk de rechten en plichten,
r bij de staatswet bepaald zijn, zooals dat in een vrijen volksstaat F
past. Nederland nu verkeert, tot zün geluk en rust, in °t eigen- · `J
j _ aardig geval, dat zün geschiedverleden zelf, de straks reeds {
j vermelde grootsche Geuzenjaren, het in den hoofdopstandeling
i van dien tüd, den grondlegger en martelaar züner vrijheid, j
I Prins Willem van Oranje, als van zelf den man hebben aan-
j gewezen, in wiens geslacht het erfelijk opperbewind als van
nature thuis behoort. Doch waarom dit bewind dan met dien, '
gansch oneigenlijken, aan middeneeuwsche toestanden herinne-
y renden naam betiteld? Toestanden, met welke men hier vóór
§ drie eeuwen reeds gebroken heeft, en wier vertegenwoordiging
in dien anders onschuldigen naam slechts tot allerlei begrips-
verzwaring leiden moet en leidt; vooral sedert men zich bijv.,
i in karakterlooze naäping van Groot-Brittanje, is gaan aanwen­
Q nen van Zijner Majesteits schepen, Züner Majesteits vloot, en
Zijner Majesteits leger te spreken en schrijven, waar het ’s Lands
L schepen, vloot, en leger geldt, al heeft’s Lands hoord natuur-
_; lijk het gezag daarover. Met de trouwens even middeneeuwsche r
_ . "gratie Gods”, waarmee die koningsnaam in andere landen
samenhangt, heeft hü hier daarbü niets te maken, daar het
slechts de goede gunst van `t Congres te Weenen was, die er j
j' in der tüd den erfelijken hoofdbewindvoerder in beide, toen
W vereenigde, Nederlanden meê bedacht. Hoeveel schooner, hoe- `
veel hartelijker, hoeveel natuurlijker tevens en meer overeen-
komstig den waren aard der zaken zou het, in plaats van dat
niets beduidende middeneeuwsohe “Wü , Willem, bij de gratie
E5 Gods, Koning", enz., niet luiden: "Wij , Willem, door de liefde fr
i des volks voor den grondlegger en martelaar zijner vrijheid,
; erfelijk staatshoofd der Nederlanden". De band, die Oranje en
' w
1 |·
Q '1
e l
f L