HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 13

JPEG (Deze pagina), 690.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

·~ ` V li
omvang, binnen `t kleine bestek onzer grenzen, zouden op den
g duur de negen provineiën te zamen gerustelük een enkel kies-
` district kunnen vormen. Daarin kon dan , naar ’t bekende stelsel
__ van Hare, ·zoo noodig mi11 of meer gewüzigd , ieder zijn kiezers-
P plicht nakomen, om zoo eindelijk eens een volksvertegenwoordi­
«, ging in ’t leven te roepen, werkelük dien naam waardig '.
II. ‘ ‘
i Zagen wij zoo, waarmeê ’t volk, in dit opzicht, tot zijn
. volle recht zal te brengen zün, laat mü thans kortelijk aan-
.§ geven, in hoe ver de staat niet geacht mag worden, in de
j tegenwoordige grondwet tot de juiste uitdrukking van zijn aard
j te zün gekomen. Ee11 vrije volksstaat te zün, waar geen eigen-
à machtig landsheer de wet stelt, is die aard, en in zijn wezen
beantwoordt hij daaraan gewis, in zün vorm en uitdrukking
echter niet volkomen. Als iede1· staatswettelijk koninkrük gaat
hij, op dit punt, aan een zekere tweeslaehtigheid mank, die
gj evenwel met geringe wüziging der letter zijner grondwet zonder
°è bezwaar is weg te nemen, om zoo tot zuivering en verhelde-
ring van den toestand, ook in vorm en uitdrukking, te ge1·aken. ‘
ij Men zou met blindheid geslagen moeten zün, om niet in te
l zien, dat het middeneeuwsche koningsbegrip, gelijk het zich
g in°eigenmachtig beheerschte staten voordoet, in grondwettelijk
E bestuurde landen, ook al voert er een met den 11aam van ko-
ning opgesmukt hoofd het bewind, niet meer aan de orde is,
en er die naam dus hoogst oneigenlijk wordt toegepast. Het
g koningschap is er een eenvoudig ampt of beroep, dat van opper-
j ‘ Er is zeker niets tegen, om, bij wijze van oefening, eerst een
vijftal, daarna een tweetal groote districten bij de kieswet te stellen,
om dan eenige jaren later tot dat ééne over te gaan.