HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 12

JPEG (Deze pagina), 757.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

ä Y .
_ _ io `
ïë
jarigheid, het met vrucht genoten lager onderwüs. Omtrent
j verdere uitsluitingen zou de kieswet zelve nadere bepalingen ~
kunnen geven. De vraag is toch, of niet sommige geheel af-
hankelijke betrekkingen, als die van lüf; en huisbedienden
t büv., of niet een maatschappelijke verhouding als die van be= D
ä deelden, of niet een beroep als dat van bordeelhonder, zulk 1
· een uitsluiting zouden vereischen? Met haar ook tot dat Väll
kroeghouder te willen uitstrekken, dreigde men wellicht wat
_ te ver te gaan. Maar zeker ware ’t te wenschen, dat men de
kroegloopers-in den vollen zin van ’t woord ­-­ de _verslaaf­
den aan den drank, door onthouding van ’t hun anders toe- t j
j komende kiesrecht straiïen kon. Een zeker getal veroordeelin­ l,
gen wegens overtreding der drankwet zou daarbü tot proef op
_ de som kunnen dienen. Aan meerderjarige nederlandsche vrouwen r
' zou ik het kiesrecht wenschen zien toe te kennen, voor zoover
_ ze ongetrouwd een zelfstandig bestaan of beroep -· natuurlijk
tr dat van bordeelhoudster uitgezonderd -­­ hebben, of ook als
V weduwe weder zelfstandig geworden zijn. Gehuwd en huismoeder
~1 I geworden, zouden ze ’t aan‘ha:n· man moeten over laten , om te ,$
gaan stemmen , en zich bij haar natuurlijke roeping thuis bepalen. g
I ’ Met het, i11 dezen trant, bü de herziene Staatswet in te
t voeren algemeen stemrecht dient echter mnoodwendig de ophef- E
A iing der noodlottige verbrokkeling van ’t land in tal va11 kies-
M districten gepaard te gaan. Deze toch, eene verergering nog van
Zr ‘ ’t zooveel kwaad jstichtend Provincialisme, brengt niets te weeg
A,A dan ’t voortwoekeren van plaatselijke misbruiken, en ’tindrin­
gen van minbeduidende personen, leerlingenvolksvertegenwoor- á
" » digers en dergelüken, die in ’s Lands Raadzaal allerminst thuis g
' behooren. Naar de tegenwoordige grondwet zon men trouwens `
reeds tot een splitsing in slechts twee districten kunnen ge- A
rake11, of anders zich, naar ’t aantal gerechtshoven, tot een
vijftal kunnen bepalen. Doch in dit land van zoo geringen
' K