HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 11

JPEG (Deze pagina), 700.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

ë
_ 9
sche leven met die warmte voor `s Lands instellingen te be·
zielen, waaraan hij zelf te recht meent, dat behoefte bestaat.
Haar dus, op die schoolbanken reeds er vooral op gewezen,
hoe, door de geestkracht onzer wakkere voorzaten der löe eeuw,
A dit vroeger uit verschillende hertogdommen, graafschappen, en
heerlükheden saamgestelde, van een uitheemschen koning af-
hankelük land, bü ’t kloekhartig afzweren van dien koning,
een vrije en zelfstandige staat gevormd is; en hoe ’t aan haar
zelve is opgedragen, op later leeftijd, door een gelijke geestkracht,
dien staat te helpen handhaven, opdat de toekomst van haar
g vaderland zijn grootsch verleden evenare. Is men, van de kin-
derschool af, va11 dat besef doordrongen, dan zal men, is de
tijd van vellen wasdom ­- de stemgerechtigde leeftüd -­- daar,
met dezelfde geestdrift ter stembus gaan, als men ook met
E liefde de wapenen voor zün land zal aangordeu, en zich in
F, algemeenen dienstplicht daartoe oefenen. Want even als alge-
g . meen stemrecht, moet ook algemeene dienstplicht een voor-
j, schrift der nieuwe staatswet zijn. Ten uiterste bevreemdend is
+ het nu echter, dat juist dezelfde drogredenaar, die de over-
groote meerderheid züner medeburgers met een raadgevende
_ stem zou willen afschepen, een vurig ijveraar­­en in zoover ’
zal men volgaarne met hem instemmen - voor dien dienstplicht
is; dat hij de wapenen in handen wenseht te geven aan lie-
den, die hij onmondig acht immer een stem .uit te brengen, .
U als ’t er op aankomt hun vertegenwoordigers in ’s Lands raad-
_ zaal te kiezen! Neen, wil men hen met liefde zich tot ’s Lands
verdediging zien oefenen, laat hen dan tevens bezield zijn met
het besef, dat ze in dat land geen lijdelijk werktuig slechts, "
dat ze er zelfstandige en mondige burgers zün, of zoo goed
êl als anderen weldra worden zullen.
. Als hoofdvereischte voor de kiesbevoegdheid stellen wü dus, ‘
behalven `t Nederlandschap, het burgerrecht, en de meerder- ‘
»