HomeDrogredenen en wenschen omtrent grondwetsherziening, ontleed en ontvouwdPagina 10

JPEG (Deze pagina), 714.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 11.61 MB

Il `
gl r r a r
l ` s
. 8 '
leeftüd gekomen, aanspraak gaf, als kiezer op te treden-
Een dubbel voordeel zou daardoor verkregen worden. Men
gl zou er kiezers van een bepaald verstandelük en zedelük gehalte
door erlangen, en het lage1· onderwijs zelf zou er de vruchten van
F plukken, daar het met verdubbelde zorg zou worden gegeven
il en genoten. Het is juist in dit opzicht opmerkelük, hoe onze l
F drogredenaar integendeel dat lager onderwüs aan de zorg van
,‘· den staat zou willen onttrekken, en aan den wisselvalligen
kans der belangstelling van ’t groote publiek - hij noemt het
"den ijver en de inspanning van particulieren" -willen overla-
5; ten. Hij weet, op den hem eigen schamperen toon,geen kwaad •
{ genoeg te zeggen van wie den staat niet slechts voor het "recht", `
maar ook voor de "verlicl1ting en beschaving" van zün bur-
n gers wil doen waken. Hü betuigt het een "ongelnk" voor dien
_A staat te achten, dat hij "bij ons te lande niet nalaten kan te l
jl schoolrnecsteren", gelük hü ’t minaohtend uitdrukt. In ’t alge-
` meen kan men zeggen, dat hem slechts twee dingen in den _
staat ter harte gaan: het leger en de regee1·ing. Een "ver- j
A standig rcgeeringsbeleid", schrijft hü, "om de bestrüders van 4
Z onze staatsinstellingen zooveel mogelük te bekeeren, en hare
laodiceesche aanhangers in warmelvrienden te veranderen"; en
i "een krachtig, goed gewapend, goed aangevoerd leger", om
het land tegen elken onverhoopten aanval van buiten te ver-
weren. Waar echter Clêtll - wat dat eerste aangaat - dat
4 "regeeringsbeleid" beter toe te passen', dan op de kinderlijke
’ bevolking der lagere schoolbanken zelf, haar, van haar prille
I jeugd af, bü ’t lezen, schrüven en rekenen, dat ze van staats- V
wege leert, tevens door een beschaafd, verlicht, en land- en
t volkslievend onderwüzend personeel, met de kennis van haar
vaderland en zijn geschiedenis, liefde voor dat land, en be- E?
langstelling in ’t algemeene best, met haar eigen en dat van
haar ouders één, in te prenten, en haar zoo voor haar gan-
$.
êlï . >