HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 965.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

1.
f
I
i snvr NIKOLAAS on Knasrmrs? 7
{ der winden. Om die reden werd hij bij voorkeur aangeroepen
` * door zeevarende volkeren, die immers dikwijls in aanraking
komen met de elementen. De vereering voor Wodan bij de
varenden is dus overgebracht op Nikolaas, waardoor deze werd
de schutspatroon der zeevaarders. Verder doet de verschijning
* van Wodan, gevolgd door zijn getrouwen Eckhart, overal zegen
verspreidende en vooral in December rondtrekkende, ons denken
K aan Sint Nikolaas, die op zijn schimmel - ook Wodan reed
’ volgens Grimm op een schimmel -­ door de lucht rijdt met
zijn knecht Rupreoht, om overal zegen te brengen. Veel kin-
deren doen een bosje hooi in hun schoentjes, en dat is bestemd
voor St. Nikolaas’ paard. Ja, hoe stijf zulke gewoonten voort-
leven, blijkt hieruit dat in Beneden-Saksen de boer een schoof
koren laat staan op het veld ,,für Wodes Pferd" (voor Wodans
paard), natuurlijk niets anders dan een overblijfsel, ook elders
bewaard, dat aanwijst hoe Wodan de god was van den oogst.
Dit feest nu, dat gevierd wordt ten onzent en in Zuid-
[ Nederland, ja hier en daar in Duitschland en Frankrijk, ook .
in Zwitserland, heeft veelal het onderspit moeten delven voor
het Kerstfeest, maar hier te lande is niets instaat geweest,
om den ouden, roomschen kerk­heilige te verbannen. Natuur-
lijk heeft men er zijn best voor gedaan, want de hervorming
wilde niets overlaten, wat maar eenigszins deed denken aan het
W paapsche bijgeloof, waarvoor men protestantelijk beefde; wat
men er echter aan deed, de heilige heeft de overwinning be-
,_< haald over al die protestantsehe besluiten en bepalingen.
iii Prof. van Hengel zegt dienaangaande: ,,Zijn feestdag was een
dag van blijdschap voor de jeugd, die door geen gods-
dienstige geschillen in vergetelheid geraakte. De kleinen bleven
aan hem denken en hoe kon hij dan door de volwassenen, hoe
_ kon hij door de ouders vergeten worden? Neen, zooverre werd
het protestantisme, ten minste in sommige oorden, niet ge- `
. dreven. Als heilige werd hij niet langer vereerd, maar hij
behield zijn waarde als patroon der kinderen."
Indedaad, men liet die dwaze ijveraars, die overal katholi-
oisme - overigens een katholicisme met heidenschen geur -
roken, die alles zouden ontnemen aan den mensch behalve
$‘ een koude, dorre leer, en die wenschen dat men met het hoofd
P ·