HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 926.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

4 siivr NIKOLAAS or Kunsrivrrs? l
Z hoe ook ons Sint Nikolaasfeest vol is van bestanddeelen, die
E alleen verklaard kunnen worden uit het heidendom. 1) _
Vragen we eerst: wie was Sint Nikolaas? Het antwoord
E luidt: een bisschop te Myra in klein­Azië, die leefde ten tijde
l van Keizer Konstantijn, dus in de 4‘“ eeuw na Christus.
; Mogen wij deioverlevering gelooven, dan behoorde hij onder ’
; de ijverige voorstanders der reohtzinnige leer, die op de kerk-
j vergadering van Nicea meehielp om het leerstuk der drieëen-
heid er door te drijven en alle andersdenkenden als ketters te _
g vervolgen. In die minder liefelijke hoedanigheid is hij echter
l ' niet tot ons gekomen, maar wel omdat hij een groote mate
j van hulpvaardigheid en mededeelzaamheid moet bezeten hebben,
waardoor hij een weldoener werd van velen. Natuurlijk is die
karaktertrek later uitgewerkt en vergroot, gelijk zulks steeds
geschiedt in de overlevering, maar ook in haar wordt niets uit
niets en dus op den grond van al die wonderverhalen moet ge-
zocht worden ’s mans goede hart om anderen te helpen. Oorspron-
kelijk schijnt hij de schutspatroon der zeelieden geweest te zijn +
en daarom stond hij in alle havens en zeeplaatsen in hooge
eere. Aldaar vindt men verschillende kerken en kapellen, ge-
wijd aan den heiligen Nikolaas. Geen wonder dan ook, dat
in een kustland als het onze en evenzoo langs de kusten van ‘
Vlaanderen en Noord-Duitschland veel aanhang vond, zooals
opgemaakt kan worden uit de namen der kerken in die streken.
· Hoe kwam hij aan die waardigheid? Omdat - zoo verhaalt -_ s-
men ~ omdat Nikolaas eens een zeereisje deed naar het heilige l
land en hij een hevigen storm, die de g·eheele -bemanning in
angst bracht, zou bezworen hebben, zoodat de zee stil werd. (
Ook zou hij een verdronken matroos weer in het leven hebben
teruggeroepen. ,
Maar hoe is hij dan de kinderheilige geworden, want als
zoodanig leeft hij voort en wordt hij herdacht. ‘
De overlevering maakt hem tot een weldoener in het alge-
meen en tot een weldoener van kinderen in het bizonder. Tal '
van verhalen bestaan hierover.
[
j 1) Voor de bizonderheden verwijzen wij naar het boekje van Eelcoo Verwijs ‘
Q over Sinterklaas.
l , l
ii `
i