HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

S x
· smr NIKOLAAS or Knnsmrs? 3
l
L een heerschzuchtige priesterkaste, die nooit heerschers naast
zich duldt, maar geheel alleen den schepter wil zwaaien over
staat en gezin. Echter aan geweld wist de christelijke kerk
sluwheid te paren en wetende dat men ’t meest wint door
toegeeflijkheid, wist men de nieuwe leer aangenaam te maken
door haar te enten op den nieuwen stam.
‘ Zoo werden de gebruikelijke feesten, die altijd een stuk
volksbestaan uitmaken, niet afgeschaft, maar ze werden ge-
kerstend, men gaf er een christelijken zin en beteekenis aan -
{ zoo won men de harten en het doel werd bereikt. En Wat was
r gemakkelijker dan dat? De natuurdienst zat overal voor,
aldus vertoonen de gebruiken hier en daar trekken van over-
eenkomst. De Christenen hadden hun feesten van de Israelieten
en namen ze voetstoots over, maar die Israelietische feesten
waren ontleend aan den natuurdienst. Zoo gedachteloos nam
j men ze over, dat men geen rekening hield met het klimaat,
zoodat wij het Pinksterfeest, wat bij de Joden een oogstfeest J
was, omdat in dat jaargetijde de oogst werd binnengehaald in
die warme luchtstreek, nog altijd vieren op denzelfden tijd,
ofschoon er bij ons in dien tijd geen sprake is van oogsten en
· het veeleer als lentefeest moest Worden herdacht.
Overal vinden wij lente-, zomer-, herfst- en winterfeesten,
y zoodat elke nieuwe godsdienstvorm, zich daarbij aansluitende,
l de oude feesten gerust kan behouden en er alleen een anderen
_ _ ’ _ zin aan behoeft te geven. lnplaats van de heidensche goden
ruimde men de plaats in voor heiligen en martelaren, de eigen-
" aardigheden van de oude feesten bleven behouden en-de zaak
was klaar.- Wanneer men bijvoorbeeld het Kerstfeest met den
l E kerstboom wil uitgeven voor een echt christelijk feest, dan is
het alleen onkunde, die zoo doet spreken, want het is niets
anders dan een oud-germaansch-heidensch feest in een christelijk
( kleed gestoken. Zelfs den naam van dat feest in Duitschland.
Wciiwmcmm, is heidensch, want dat beteekent de gewijde, de
_,i heilige nachten, gevierd van 25 December tot 6 Januari als
~ het winterfeest, het J ulhoogtij. Men meende, dat enkele goden als-
l dan hun hemelsch verblijf verlieten, om in de stille winternachten
_l_ neder te dalen op aarde en rond te trekken, alom zegen en
3 heil verspreidende onder de menschen. We zullen later zien,
ib
l rif
‘ . . nu -. . M .. ,!{=~*