HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 925.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

j 2 snvr 1~uKoLAAs or Knnsriurs? ,
Dat alles geschiedt vóór en op den Sint-Nikolaasdag. Zoo
‘ er één man in de wereld is, die zich verheugen mag in po-
, pulariteit, dan is het de man, wiens naamdag op 6 December
l wordt herdacht. Ja wij zeggen met de Génestet:
een vriendelijke dag, een trouwe kindervrind, X
een dag, die elk van ons heeft liefgehad als kind
en die nog pas uw beurs, uw kroost, uw maag, uw woning,
l bepaald in opstand bracht; een bisschop en een koning 4
vol zoetheid voor den mond, vol zielezaligheid. t
Laat ons eens iets vertellen van dien dag en de reden
van zijn bestaan. De geschiedenis toch is zoo leerrijk, omdat
zij ons de verklaring geeft van vele zaken, die voor ons den
zin hebben verloren. Elk gebruik, hoe nietig, hoe klein, hoe
onbeteekenend ook in ons oog, het heeft een zin, die soms l
dieper is dan de oppervlakkige mensch wel denkt, alleenlijk
wij kennen hem niet meer. Willekeur heerscht nergens en
zelfs de machtigste man is niet instaat gewoonten in te stellen
die blijvend zijn, als zij geen weerklank vinden bij tijdgenoot
en nazaat, of gewoonten af te schaüen, die eenmaal wortel '
hebben geschoten in het volksleven. Hiervan levert het Sint
Nikolaasfeest een sprekend bewijs. Hoe taai heeft het zich be- _ ¥
waard en ik verzeker u, dat er al wat wetten en verbodsbepa­ f
lingen zijn gemaakt over en tegen dat feest, maar het weerstond ­ ­ { ,­
al die stormen en nog altijd leeft het voort frisch en ge- ii
j zond, zich verheugende in de sympathie van velen. in
Ons volk behoort tot den grooten Germaanschen stam en
nog zijn de sporen daarvan niet uitgewischt uit ons volksbe- ` ’
staan. De oude legenden der heidensche Germanen mogen
een christelijk gewaad hebben aangetrokken, toen de gods-
~ dienst der liefde (l) het zwaard gebruikte om de halsstarrige ,
heidenen te genezen van hun bijgeloof, ze bleven voortbestaan j
ook onder dien veranderden vorm. Die christelijke godsdienst, .«
die hun werd opgedrongen, waar zij gesteld werden voor de
keuze tusschen den dood of den doop, bezat zeer weinig aan- ,
trekkelijks voor hen, want vrijheidlievend als de Germanen
waren, stond het hun tegen om hun vrijheid op te offeren aan ,;
ll