HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 637.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

16 _ smr mKoLAAs or kensriurs?
.. . J ri
hem afhankelijk te maken van onze goedhe1d. Neen, laat ons Q 1 -eV”
medevverken, om de rijkdommen der aarde, die trots alle praatjes ` ir E _
en theoriên ruimschoots instaat is in aller behoeften te voor- i V
zien, te doen genieten aan allen, opdat een ieder, die zijn ar- ` _. ‘
beidsplioht vervuldt, ook zijn recht kan laten gelden op levens- X j»,_ gj
genot. Geen plichten zonder rechten, maar ook geen rechten _ >`,, "
zonder plichten! Dan zullen er geen armen en geen rijken i
zijn, allen zullen tot welvaren geraken. En eerst dan zal het § .,‘. {Q
Sint Nikolaasfeest een vreugde zijn voor alle kinderen, want ,. ,
de gaven van dien goeden, heiligen man zullen allen bereiken
als kinderen, die hij evenzeer liefheeft. Laat ons gedachtig V, ij ,
zijn aan dat betere, ook nu vvij het gebrekkige feest vieren, Q .,
en arbeiden wij intusschen met al onze kracht aan die schoo- _ï`$ {
nere toekomstj Waarin de vvanklanken van onverdiend lijden iw { ',
de harmonie niet meer storen van het geheel. · t j,
l `.‘i Qa
W _,__ ”
1 r il .
l i L,
I _
. . "<ïi.