HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 954.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

14 sim Nrkonkks or Knnsrms?
feest voor de gegoeden. Krijgen de armen dan niets? O ja, f
hier en daar vallen enkele kruimpjes van der heeren tafels
en met gretigheid worden zij opgevangen, want elk kruimpje
doet goed aan den ontberenden en behoeftigen mensch. Wat
een weelde, wat een rijkdom, wat een begeerlijke zaken voor E
vensterraam en spiegelglas! Maar de kinderen der armen, die
het toch zeker niet helpen kunnen geboren te zijn uit arme
ouders, zij zijn het, die ,,met den bleeken neus kleven aan de
winkelglazen", zij moeten aan dat alles voorbijgaan, zeggende:
voor ons is dat niet! Misschien zegt iemand heel wijsgeerig:
men moet ook niet alles begeeren, wat men ziet. Wie zou dat
bestrijden? Maar er is zulk een groot onderscheid tusschen
alles en maïs! Voor mij zou het zonde zijn, indien ik begee-
rige blikken sloeg op dat alles en den meer gegoeden benijdde, .
maar ik heb nooit gebrek gehad, ik heb mijn wenschen rede-
lijkerwijze kunnen bevredigen. Daar zijn er echter zoovelen, `
die geen lekkernijen, geen weelde, geen opschik verlangen,
maar wel brood en kleeren en een goede huisvesting- hebben
· zij geen reden om met wrok in ’t hart die rijk verlichte
straten te verlaten, als zij wegkruipen in hun donkere ver-
blijfplaatsen achteraf? Ziet, zoo wordt tot misdaad opgewekt! ·
J a, dat kan nu eenmaal niet anders, armen en rijken zijn er
altijd geweest en het zal wel zoo blijven. Gemakkelijke troost
voor hem, die aan geen ding gebrek heeft! Toch zegt men naar
verbetering te trachten. Waartoe dat dan? Als het een eeuwige __
natuurwet is, gelijk sommigen of wel een goddelijke ordonnantie,
gelijk anderen beweren, in beide gevallen baat het niet zich daar- ,
tegen te verzetten. Maar ik wraak een God, die zulke ordon­ l
nanties geeft en men moet dan nooit weer aankomen met den `
liefderijken Vader, want als een menschelijk vader de kinderen
van zijn gezin zoo ongelijk bedeelde, dat enkelen alles hadden
en anderen niets of ter nauwernood het noodzakelijke, elk
weldenkend mensch zou zulk een vader verachten. Welnu geldt
datzelfde dan niet van de menschen, die allen kinderen heeten ‘
van één Vader? En praat men van natuurwet, men mag wel
eerst goed weten wat men zegt. Indien het waarheid ware, l
dat zooveel ongelijkheid en zooveel ongerechtigheid bestemd zijn I
om eeuwig voort te duren, dan is het zeer natuurlijk dat j