HomeSint Nikolaas of Kerstmis?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 688.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 16.27 MB

,
l .
+
smtr N1KoLAAs or KERSTMIS? 9
eene vrijere richting in het protestantisme, dus de vrijheid in de
onvrijheid voorstaat, een bundeltje liederen uit ,,voor katechi­
saties en zondagscholen", dus bestemd voor kinderen, en daarin
vindt men een onkinderlijken toon, die zou doen vermoeden,
dat het is samengesteld door menschen zonder kinderen. Zoo
g, leest men o. a. daarin, dat de meisjes in alle deftigheid
E; zingen:
· gelijk met hel geflonker
{ de Kerstboom straalt in ’t donker,
zoo heeft ook Jezus leven
veel nevelen verdreven
van dwaling en van boosheid,
van bittre troosteloosheid;
en elk door hem verlicht gemoed
verspreidt denzelfden gloed.
+ Op dat nevelverdrijven, waarvan het kind zeer nevelaohtige
[ of geen voorstelling heeft, volgen dan de jongens, die de
Volgende neusvvijze, oudemannetjesaohtige 1) redenatie zingend
houden:
de herfst is heengevaren,
, _ zelfs de eik verloor zijn blaren;
`, · de vvinterpronk der wouden
. heeft al zijn groen behouden.
ill Hij spreekt van blijvend leven,
· van altijd krachtig streven,
van hem, wiens vroomheid ’t zwakst gemoed,
den Winter tarten doet.
v 4 Verbeeldt u een schare van vroolijke jongens en meisjes,
die zingen:
1) Als de Génestet nog leefde, die van Alphen in zijn ,,Over klI1(lB1`POëZl€” zoo
terechtstelde om het onkinderlijke in velen zijner zoogenaamde kinderversjes, hij
zou over bovengenoemden bundel zijn afkeuring zeker op niet minder geestige
· manier doen hooren.
2*
[I