HomeThorbecke of KappeijnePagina 6

JPEG (Deze pagina), 898.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

ti
i 4
lijk betracht. Het was de toeleg, aan de beweging van nüver-
heid en handel de meest vrije baan te openen, en haar enkel
op eigen energie te laten vertrouwen; voor werken van alge- "
meen nut den arbeid en de kapitalen van particulieren in te
roepen; aan de kerkgenootschappen een stand te verzekeren,
waarbij hun de volle onafhankelijkheid van privaatregtelijke
vereenigingen gewaarborgd, en alzoo hetgeen men scheiding l
van Kerk en Staat noemt in zijn ware beteekenis, zuiverder
M E en ronder dan tot dus ver in eenig europeesch land, voldongen
wordt; de zorg voor onderwijs boven alle het middel om zelf- ‘
standig leven te wekken, hoofdzakelijk te bepalen tot het ver-
meerderen der gelegenheden om het op lager en hooger trap
te erlangen; geen voogdij over de leer, noch schooldwang; _
bij vrijheid van ieder om, nevens de openbare , anders gere-
j gelde instellingen te vestigen, met onderwijzers, wier bekwaam- i
i heid volgens het gemeene regt bewezen zij; een waarborg, 4
i eveneens voor de uitoefening van andere gewichtige beroepen
of diensten gevorderd; wetenschap en kunst van de officiële
bescherming te verlossen; en over het algemeen, aan de maat-
schappelijke werkzaamheid wat hare taak is toekennende,
vermenigvuldiging van scheppend vermogen te bevorderen.
j Moest ik de hoofdtrekken der constitutioneele Monarchie e
l aanduiden, ik zou noemen:
i Zei/smncligheid der nionarchische regering met onbeperkte _
l parlementaire verantwoordelpkheid der Ministers; ·
Vrijgekozen Volksvertegenwoordiging , zelfstandig, naar eigen
inzigt en oordeel besluitende, zonder eenigen band met de ·
kiezers; de algemeene wetgeving gezamenlijk met het monar-
chisch gezag uitoefenende, maar zonder deelneming aan de uit-
voerende magt, wier werking zij , door middel der ministeriële
` verantwoordelijkheid, controleert;
Selfgovernment van provincien en gemeenten, leden van het
j geheel en als zoodanig ondergeschikt, doch tot autonomische ,
r ligchamen geformeerd met eigen Vertegenwoordiging naar het ii
beeld en onder de hoede van dat geheel. `
Z Of de hedendaagsche zamentrekking der kleine in weinige
(
. ill
j ll
A. l
;ïï.i A {