HomeThorbecke of KappeijnePagina 24

JPEG (Deze pagina), 897.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

ä
af

22 n
verloren worden. Wat uit het gedistilleerd. genoten wordt door
. den Staat, wordt niet slechts ontnomen aan hem die het ge- ._
distilleerd consumeert, maar ook aan zijn huishouden. Hij die
dus niet wil dat de loonen te zwaar zullen worden gedrukt,
in welk geval de werking daarvan op de productie ten hoogste
nadeelig is, moet zorgen dat het bedrag, dat die accijnsen
bijdragen tot de geheele son1 van de belastingen zoo laag
mogelijk worde gesteld. De directe belastingen zullen dus de iii
groote bron van inkomsten moeten znn. Billijk is het daarbij
dat de grond zwaar worde belast omdat de rente, die de grond
opbrengt, niet geheel is vrucht van _den arbeid van den be- ,
zitter, maar grootendeels een gevolg van den vooruitgang van _,·
de maatschappij 1).
Maar indien men den grond zwaar belasten wil, dan heeft
de grondeigendom alle aanspraak om van alle belemmeringen
te worden ontheven. Dan moeten de burgerlijke en fiscale Q
wetgevingen zóó worden iugerigt, dat niets verhindert om
met den grond zoodanig te handelen, dat de grond zijne ij
grootste waarde verkrijgt, dat de grond niet slechts worde J
eene veilige geldbelegging voor den rijken kapitalist, maar Y
dat de grond in den handel zoodanig zij, dat ieder die aan
den ,grond als agent van productie zijne hoogste waarde weet
te geven, daarover vrij en gemakkelijk kunne beschikken.
En wanneer men heeft eene goede grondbelasting , dan zal het
niet minder noodzakelijk zijn dat ook de kapitalen in portefeuille ïïj
aan de schatkist cijnspligtig worden gemaakt. Dat moge moe§e­ i
lijk schijnen in de uitvoering, men zal er mede moeten be-
ginnen. Het is li10gelljlï (lei? e1` Olleerlijlïlleden worden gepleegd,
maar omdat män buurman oneerlijk is, voor schande het geld
ruilt, heb ik, eerlijk Illell, geell regt om voor mij een vrij-
brief te eischen. Evenzeer als de vrucht van belegd kapitaal,
behooren in billijkheid tot de algemeene lasten bij te dragen ik
de winsten van de ondernemers. j`
BQ de tegenwoordige patentbelasting begrnp ik het, maar _
waar men heeft eene goede bedrnfsbelasting, begrijp ik niet
waarom eenig beroep, b. v. dat ik de eer heb uit te oefenen, j.
‘) Deze stelling dateert van den tijd toen het nog niet bewezen was, dat
Amerika alleen de wereld van granen kon voorzien.
e