HomeThorbecke of KappeijnePagina 20

JPEG (Deze pagina), 902.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

ä
18

Staat de burgers door onkunde, verzuin1 of o11wil nalaten ge-
bruik te maken van ee11 voorbehoedmiddel, dat,voor niemand
schadelijk, beletten kan eene oorzaak van besmetting voor A
anderen te worden, beschouwen wij het, en te regt, als te ig
liggen binnen de grenzen van het regt van den Staat om, zoo °
al 11iet regtstreeks, omdat nog met vooroordeelen te rekenen
hebben , dan rniddelijk de verplichting tot vaccinatie op te leggen.
Wat uit dit ééne voorbeeld kan worden bewezen brengt ons "
weder in een ruimer kring. Zoolang de Staat bloot als jnsti-
tiaris beschouwd werd, kon er geen sprake zijn van de zorg
voor de openbare gezondheid; thans echter verkrijgt die zorg
jaarlijks meerder omvang. Het is 11iet de vraag of wij zullen
terugkeeren op den ouden weg, maar alleen of wij zullen
ophouden met bloot in den blinde rond te tasten en proeven
te nemen; of wij het ver genoeg zullen kunnen brengen om
ook die11 tak van staatsbestuur onder behoorlijke regelen te
stellen e11 een vast beginsel aan te nemen de maatregelen lg
die men ter bevordering der openbare gezondheid voorschrüft. i
Dit onderwerp is zoo gewigtig en de daaraan gewijde aandacht
zal zoo zeer groeijen dat het mij niet verwonderen zou zoo, .
als in later dagen eene hervorming plaats had van de Depar- lj
tementen van algemeen bestuur, er een bnzonder departement .
voor dezen tak va11 staatszorg zon worden ingesteld. _
Niet alleen de zorg va11 de11 Staat voor de openbare gezond- 1
heid in het algemeen belang overschaduwt het oude individu-
alistisch begrip, maar evenzeer, als wij onze tegenwoordige ‘
denkbeelden met de vroegere vergelijken komen weldra ·
tot het bewustzijn dat, moge er nog groote naijver tusschen i
verschillende gewesten en plaatsen bestaan, er nogthans geen
waarachtig onderscheid is tusschen plaatselijk en algemeen
belang. Integendeel, het algemeen is er aan gelegen, dat elke
streek en plaats kome tot haren rechtmatigen, hoogsten trap i
van ontwikkeling; daarom schroomen wh niet groote sommen
uit te geven aan openbare werken. Plaatst 1nen zich op een
bloot individualistisch standpunt, dan kan 111en, gelijk een der
geachte sprekers van gisteren, het opnemen voor het tegen- V
woordig geslacht, en liever de toekomst belasten; maar wij
zijn te regt zoozeer doordrongen van de waarheid dat de zorg
1.*
" iii ‘
w
i

. jg