HomeThorbecke of KappeijnePagina 19

JPEG (Deze pagina), 908.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

­ e W
17
nutteloos verloren gaan ; dat vooral worde gedood de bureaukratie
met hare tallooze schrifturen, voortdurende botsingen en onein-
~ dig tijdverlies. Eene behoorlijke regeling van het beambtenwe-
zen, van de verschillende tractemcnten en eene goede inrigting
van de hierarchie, is eene allernoodzakelijkste verbetering die
in ons Staatswezen moet worden ingevoerd, want ieder die j
met de werking van onze Staatsmachine bekend is, zal erken-
nen dat schier gelijkt op eene oinnibus, door vele paarden
getrokken, waarvan de meeste van tnd tot tüd struikelen.
i Maar wat waar is van het beambtenwezen in het algemeen,
is - en dit is aan de Kamer zeer goed bekend - in de
voornaamste plaats waar van ons regtswezen. Hoe zal ooit
, ons regtswezen kunnen voldoen aan den eisch, dien men er
aan moet stellen indien niet in de plaats van een heirleger · Q
f van magistraten slecht bezoldigd en belast met geringen arbeid ,
á worden gesteld behoorlijk bezoldigde en door het volk, even
j als in Engeland, geëerbiedigde regters? Om dit te bereiken
{ is niet alleen eene herziening van de regterlijke organisatie
‘ noodig, maar ook eene verbetering van onze procedure. VVQ
p zullen onze rechters moeten ontdoen van het geven van geleerde l‘
e uitspraken over geleerde pleidoonen, maar daarentegen door-
j hen moeten laten onderzoeken het wezenlijk geschil van par-
tüen en hen, vereerd met het vertrouwen van partnen en met §=
deze in dadelijke aanraking, het geschil onmiddelnk laten ix
j beslechten of doen bnleggen. Eene verbetering dus van onze
Ti procedure, in dien zin dat de regters regtstrceks met partijen
j in aanraking komen, snel en dadelijk regt, maar daarentegen
j ` opdragt van de regtsmagt aan rechtsgeleerden, zoo bezoldigd #
en zoo geëerd dat men over de beste krachten kan beschikken,
j zij, wanneer men spreekt van verbetering van ons regtswe­
, zen, het groote doel waarop wg onze krachten aanwenden. '·
Zoo de uitbreiding van de staatsdienst de regeling en orga- tjï
` nisatie van het beainbtenwezen tot een van de moeijelijkste maar ,
Y ook een van de noodzakelijkste zorgen maakt, niet minder brengt
de overtuiging van solidariteit van alle handelingen te weeg
E ` dat nieuwe takken zich de staatsdicnst voegen. VV at is F
den eersten aanblik meer van bloot persoonlijk belang dan dc
zorg voor eigen gezondheid , en toch, indien in den beschaafden à
S .,
` 2:i
T