HomeThorbecke of KappeijnePagina 16

JPEG (Deze pagina), 932.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

1
l
V i
14 f
` ¥
Dit nu is tusschen liberalen en de sociaal-politieke partij j
onmogelijk. Om dit duidelijk te maken is de scheiding tusschen
beide, vooral onder de kiezers, onvermijdelijk, en eerst als deze
tot stand is gebracht zal practisch blüken, hoe het eigenlijk E
met het liberale kaartenhuis geschapen staat. Vóór dien tüd
aan een grondwetsherziening te beginnen, zou te betreuren zijn. .
V Een grondwet kan alleen dan worden herzien, als een over- t
machtige partü het land beheerscht. Dit te doen in tüden van
onzekerheid is een onmogelijkheid. Het zou kunnen leiden tot een V
aanhoudende herziening. Dat de quaestie aan de orde gesteld
V is, bewijst echter dat er reeds velen znin die weten wat ze ‘.
willen, dat een nieuwe geest, een nieuwe partü in aantocht is. ·
De oude grondwet is door de liberalen opgesteld, zg kan alleen
door een partij, die andere beginselen huldigt, worden herzien.
De eisch van het oogenblik is dus schifting der liberalen
en daardoor zuivering van den politieken strijd.
De mogelijkheid eener doeltreiïeiide grondwetsherziening
' A hangt hiervan at'. Laten we hopen dat de kiezers dit spoedig
· leeren inzien en daardoor voorkomen, zoowel een tijdelijke V
zegepraal der kerkelijke partijen, als een stilstand van zaken, V
die nergens anders het gevolg van is, dan van hun eigen
‘ . droonierige onverschilligheid. *
_‘ Vraagt men eindelijk naar het programma der vrienden van
Staat, we kunnen niet beter doen dan hiertoe te kiezen hetgeen
V, door den Heer Kappeyne in 1874 als zoodanig is uitgespro-
, ken en hetgeen we hier laten volgen, om het te stellen tegen- V
i over de woorden waarmede wij aanvingen en tusschen welke E
j wij hierbij allen ten dringendste uitnoodigen een keuze te doen.
z Na te hebben aangetoond dat het ministerie Heemskerk in .
1874 geen wetten van eenig politiek gewicht zou kunnen tot
stand brengen, vervolgt de Heer Kappeyne aldus: i
1 ,,Maar zal dan, terwijl onze verhouding tot het Gouvernement
V eene zoodanige is, terwnl de Kamer zich tegenover de 1tege­­ .
. ring verandert in hetgeen de heer Groen eenmaal heeft genoemd
_ l een uitgebreiden Raad van State, het politiek leven tevens
V niet dit bewind den winterslaap ingaan? Daartegen zou ik in fi
ri verzet wenschen te komen. Mn dunkt, juist de overgangstijd li
waarin wij verkceren moet strekken oni, terwijl wij reizen in
á I _ ·
`

"‘‘; we _ . . c i