HomeThorbecke of KappeijnePagina 15

JPEG (Deze pagina), 915.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

nQr_§..,«s...,..,,?,.,.e........;`..,;-..-..,..a. .. .’ . .. - ,- , . .. 1 . ,;..r- , , _ , ïllï
13
' E
· hunne denkbeelden hebben zich gevormd naar de eischen van
+ het praktische leven der maatschappg; ze zgn opgenomen en l
i’ verwerkt in de studeerkamers der `staatsgeleerden, ze zgn
verkondigd door mannen van gezond verstand.
Het is thans tgd ze toe te passen, en wel de hoogste tgd. `
Nog steeds zgn er dweepers op dit gebied, die meenen hun i
` doel niet anders te kunnen bereiken dan door omverwerping
van alle bestaande toestanden. Vroeger enkel roependen in de
. woestgn, vinden deze thans, nu de beginselen van het soeia- g
4 lisme aanschouwelgk zgn onderwezen en doorgedrongen in de
harten van den vierden stand, gereedelgk gehoor. Neemt de
heerschende klasse, de burgerg, hun de teugels thans niet uit
de handen, met de belofte den wagen van staat in het door g
· hen gewilde spoor verder te zullen leiden, dan zou het niet
onmogelgk zgn, dat men het spoor geheel bgster raakte en t
alles omwierp. WVaar een Napoleon, door die uitspraken van
‘ den tgdgeest te volgen, de groote gebreken zgner regeering
_ , gedurende 18 jaren heeft weten te bemantelen, - waar een Bis-
marck met die richting meent te moeten rekenen en het oor leent
aan de betoogen van een Lassalle, - zullen wg 3 millioen Hollan-
ders toch wel niet kunnen blgven meenen, dat we hier alleen met
` het spooksel van een verhitte verbeeldingskracht te doen hebben.
` WVe moeten dus medegaan of weggaan; stilstaan op dit ge-
vaarlgk. punt is niet meer mogelijk. Denkbeelden zgn in den
g tegenwoordigen tgd niet meer buiten de grenzen te houden,
zoodat hetgeen de bevolking van 28 millioen Duitschers gevoegd
bg een dergelgk aantal. Franschen in beweging brengt, door
ons niet meer kan worden beschouwd als iets waarmede wg T
niet te rekenen hebben, daar het dagelijks in ontzettende hoe-
veelheden door post en telegraaf ons land wordt binnenge-
smokkeld. Wie dan de maatschappelijke omwenteling vreest,
wgde zich aan de maatseliappelgke hervorming, en durve die
J, taak te geven in handen van den staat, den eenige die haar _
, met behoud der orde en geleidelgk vermag tot stand te brengen. 5
ls in bovengenoemde schildering de toestand juist weergegeven,
dan moeten zich overal de mceningen uitspreken. Het is niet
meer genoeg het eens te zgn omtrent den regeeringsuorm, inen
moet het ook eens zgn omtrent de regeeringswgze.
2