HomeThorbecke of KappeijnePagina 14

JPEG (Deze pagina), 903.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 22.62 MB

.......w-»Y.-.a. Y er--W - « ---·------`-~­- -7 --­---­«--------­ ~ ~--- -- -- -- -«-~ l , ·‘¤=.ë•*‘**··‘·····­~:
Y
12
schrüft op welke wüze op dit gebied alles zal worden geregeld. r
De zuilen der partij, het hoofdbeginsel ligt geknot.
Het protestantisme heeft de ééne katholieke kerk tot op haar +”
grondvesten geschokt, het liberalisme kan gelukkig den staat
niet te gronde richten. Maar allen die inzien hoe onmogelgk
het is met het beginsel van het laatste te regeeren,en tevens
belangstellen in de ontwikkeling van hun vaderland, worden `
thans tot een dubbele taak geroepen. Z
. Ze moeten vooreerst het liberalisme afzweren dat hen op .
l den rand van den afgrond heeft gebracht, en zich stelsel- .4
matig aansluiten bij de sociale politiek, d. i. aan den staat
j opdragen en toevertrouwen de zorg voor alle algemeene be-
j langen. Dan echter behooren ze in de tweede plaats te zorgen
. dat geen lethargie of flegma hun verhindere deel te nemen ·
I aan het leven voor den Staat. Ze moeten waar ze kunnen hun
plichten daartegenover waarnemen en meer doen dan dat, opdat
j ze het bewustzün verkrggen en bn anderen verlevendigen ,
dat in een vrijen Staat niet ieder kan doen wat hy wil, _ 4
maar het 002/r zich zelf regeert. Daartoe is noodig dat ieder
j zich aansluite bij eenige partij , - dat elke partij zich organiseere
als de antirevolutionnaire heeft gedaan , dat de kiezers hun afge-
- vaardigden kiezen volgens hun program, en deze zich voortdu- `,
rend verzekeren van hunne eenswillendheid met hen die ze
j hebben gekozen; daartoe is noodig het luide uitspreken der
, volksopinie, waar de regeering afwijkt van den door de meer- g
derheid gewenschten weg, daartoe is noodig nauwkeurig toe-
' zicht op regeeringshandelingen, kritiek van wetten en beraadsla-
gingen, en eindelijk volkomen berusting in hetgeen na en onder
toezicht van het volk tot wet is verheven en wordt uitgevoerd.
Dan zal volgen de organisatie der partij van den vooruit-
i gang in de Kamer, dan zal mogelijk worden een homogeen
, kabinet en een krachtige regeering, dan is er weer staats-
ä leven denkbaar en treden we bewust voorwaarts op de baan
ons aangewezen door de denkbeelden onzer groote voorgan­ ,
j gers in Frankrijk en Duitschland. i
De maatschappelijke revolutie is een onvermüdelhk, een
i noodzakelijk gevolg van de staatkundige revolutie van 1789.
De droomen der mannen van ’48 zijn niet verwezenlijkt, maar
j •