HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 9

JPEG (Deze pagina), 628.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

7
Daarna heeft Dr. BOLLE, als plaatsvervangend
lid van den geneeskundigen raad, op zün ambtseed i
proces­verbaal opgemaakt en mejuflrouw GUNTERS
E aangeklaagd, dat onbevoegd geneeskunst uitoefent
en dus in strüd handelt met art. 1 der wet van 1865
(Stbl. n°. 60) om redenen, welke men in het inge-
zonden stuk van D'. BOLLE vinden kan. (Zie Maand-
blad van de vereeniging tegen de ïcwaïczalverq`, October
1882, n". 10.)
Maar D'. BOLLE! waart gij nu, door het door
u gehouden consult, wel degelijk overtuigd, dat de
somnambule G. C. GUNTERS, niet helderziende was?
_ Waarom door u geen proef genomen met vreemde .
kruiden of planten; de heer ICIMMEL beweert toch
dat in haar magnetischen slaap, precies de namen
kan opnoemen van de vreemdste kruiden en dan nog
wel in het latün *) en verder alle bäzonderheden van
die kruiden weet te vertellen.
VVat zoude dat een fraai resultaat hebben op- i
geleverd; welk een, voor het menschdom prachtig i
consult zoude dat geweest zün. VVant u zult met '
· i mü zeker wel gelooven, dat de somnambule daarvan
geen tittel of jota zoude weten.
O Het is zeer gemakkelük te zeggen, dat men van
de boel walgt, doch dit zün geen feiten en feiten zgn .
*) Ik kan niet nalaten de opmerking te maken, dat deze som- i
nambule, zooveel bekwaamheid bezittende, niet in staat is, wanneer
zij zittingen te Brussel houdt, met de patiënten in de Fransche taal Z
te consulteeren,
1
Q