HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 7

JPEG (Deze pagina), 639.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

,.«. ··-~>s#:-r=e<n:··,~«ve.~··=·ïe=°ë···vr·`*‘::‘"·;·ï·:···::~«rï<­·~; 1 ­·’i ···‘‘‘‘ « <" "‘"ïi__
.- i
l 5 A
ë het oog te brengen, dat dit consult van meer be- i
A teekenis had kunnen zün.
l Gaarne wil ik aannemen, dat D'. BOLLE niet over
_ de middelen kon beschikken, welke ik bezigde, bü
l het door mü, met dezelfde somnambule, gehouden
ik consult; (de middelen waarover ik beschikken kon
l vindt men in mju verslag) doch wanneer ik het in-
gezonden stuk van genoemden Docter nog eens nalees, ;
_ dan zie ik, dat ZEd. Z.Gel. door de commissaris _
van politie te Middelburg, die daar wacht scheen te
5 houden, verzocht werd bij de somnambule c. s. bin-
ii nen te gaan, waarop Z.Ed. Z.Gel. aan de deur post
vatte, ten einde te voorkomen, dat de familie GUN-
TERS op de hoogte werd gebracht, welk een bezoek
haar te wachten stond.
Waarde Docter! ik vraag u in gemoede waren al
J die maatregelen noodig?
‘ Ware het misschien niet beter geweest, dat UEd.
l ZeerGel. rondweg verklaard hadt, welke uwe positie i
in de maatschappü was? i
Welk een indruk zoude het gemaakt hebben op
dien Arts van het Magnetisme! welk een eer voor hem,
wanneer hü aan een Docter een recept had kunnen
overhandigen, waarvan hü natuurlijk zeker was, dat
Q genezing zoude volgen , daar dit recept toch opgegeven
e was, door Zgne helderziende somnambule. `
Wat een indruk zoude het gemaakt hebben op
i ieder die het vernam, dat u een Hink practisch ;
onderzoek had ingesteld, waarvan de uitslag waar-
. l