HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 6

JPEG (Deze pagina), 637.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

.
;
, ~ 4 l
li ‘
welke deze somnambule consulteeren, volkomen gene- E
L zing kunnen verkrügen. ,
l Ik mag toch niet aannemen, dat genoemde heer l
l KILIMEL deze magnetische enezixw louter uit winst- ·
5 e S e .
, bejag helpt bevorderen! __ ü
l Veel is er onderzocht; doch büna eenstemmig, £
E enkele daarvan uitgezonderd, kwam men tot de con- i
1 clusie, dat de somnambule, in den magnetischen slaap
ë ebracht zi'nde, veen wonderen konde doen of anders t
[ g J b {
§ gezegd, de lüdende menschheid geen hulp konde li,
l
i
; verleenen. {
* Doch wat baat al dat raten en onderzoeken, ‘
P
, P
’ wanneer men de somnambule zelf met durft raad-
ll plegen en haar op de een of andere wüze op de
§ xl
proef stelt.
, Dan eerst kan men spreken, wanneer men bewijzen
in de hand heeft; dan kan men züne medemenschen A
ë op de hoogte brengen, wat al die wonderbare gene- `
zingen beteekenen, vooral wanneer de clairvoyante in ,
haar magnetischen slaap, niet in staat is, dingen te ’
zien, welke een gewoon mensch kan waarnemen. pl
l Doch laat ik niet te stout spreken, daar ik in het è
ll Maandblad van de vereeni in te en de lcwalczalveri', ~
lp 9 9 9 J
wat ik heden voor mi' heb, zie, dat Dr. BOLLE, te
J .
Middelburg, aldaar een consult gehad heeft met de i
W somnambule G. C. GUNTERS. v
D'. BOLLE, mü geheel onbekend, acht ik op
_` wetenschappelük gebied, ver boven mij verheven,
g doch ik neem toch de vrüheid ZEd. ZeerGel. onder
V
§§ p
1,.A_, _ _ W _ __ 4 p