HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 5

JPEG (Deze pagina), 577.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

71.;«.wan;wmeaïnïïxsami.ï<ïïï51'P{£FKïïï‘*‘;’JïT$ï#Jï‘ï£?Z,’Fë3ïirïï." :;ï:`¢£ïT‘ï‘:ïfTï?TiïZ f??ff!"'ïïTïl"ï.7“."£ F°TTl`f "T`ï" .­ `ïï "`..#<.'«"T"L t. T '
g ·
‘ al
"·"·""’’""""'"/‘ ­«.»­»., l
; Daar het onderwerp ,,Magnetisme” tegenwoordig l
` ' aan de orde van den dag is, voornamelük te wüten
aan de volharding, waarmede de heer GUNTERS züne
consulten met de somnambule G. C. GUNTERS door-
zet, niettegenstaande de door de rechtbank opge- _
­ legde geldboeten en de vervolgingen, waaraan ge- r
noemden heer is blootgesteld bü de minste overtreding
der wet, kan het niet anders dan dat deze consul-
p ten; of beter gezegd deze genezingen? door het mag-
netisme geregeld zullen worden voortgezet, nu een
speciaal arts van het magnetisme zich met den heer l
M GUNTERS verbonden heeft, deze onderneming op l
J `l groote schaal te exploiteeren. l
Deze Arts, die volkomen overtuigd sclxünt te zün
van de werking van het magnetisme, toegepast op de
somnambule, als genezing voor de lgdende menscliheid ,
is de Heer J. KIMMEL, genees-, heel- en verloskundige
te Leiden. f
Deze heer ZKIMMEL, zal toch wel eerst flink onder-
zocht hebben of er werkelük genezing kan plaats g
hebben door zün somnambule, wanneer deze in een
magnetischen slaap gebracht is en dat de patiënten,
· 1
-l
`
t . . .te. t ._ te , «