HomeVerslag van een consult, gehouden 17 November 1882, te 's-Gravenhage, met de somnambule G.C. Gunters, in tegenwoordigheid vPagina 25

JPEG (Deze pagina), 609.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 15.04 MB

á
i
23
{ _,
Ik vroeg aan Mevrouw of zü boos was; waarop
` antwoordde, dat ze het alles behalve aangenaam j
. vond, daar zü zoovele voorbeelden van genezing konde
opnoemen.
Ik zeide, dat het mü nog veel minder aangenaam
was, een troost te ontvangen dat een kunstoog weder ”
in een natuurlük oog zoude veranderen, wat ik na- W
tuurlük niet geloofde en dan nog wel het gezegde,
i dat ik uit dat kunstoog nog iets minder zag, dan uit I
het andere. l
Mevrouw GUNTERS voegde mü toe: »» Gaat naar den V
Heer HOEK, gaat naar Mevrouw VAN CALCAR, daar
zult ge alles vernemen"; maar beide acht ik veel te
beschaafd om aan het magnetisme van GUNTERS c. s.
te gelooven. s
i Mnn natuurlüke vraag was , wat ik dan zoude hooren.
Hierop zeide de Heer I{IMMEL tot mü: Hoe dom
van haar, zoo iets te zeggen, waarop hü naar Mevrouw . 4
GUNTERS ging, iets met haar sprak en toen zeide:
r , . G! zoo, dat is wat anders.
Ik was werkelük in een opgewonden toestand, door ··ï
al die miraculeuse gezegden, waarom ik het verstan-
dig vond maar te vertrekken.
Kan 1nen grooter kwakzalverü bedenken? of zal ,
de goedgeloovige in de magnetische genezing, nu nog
blnven volhouden, dat genezing door de somnambule
kan plaats hebben?
VVelnu! miinheer KIMMEL, kom nu op voor uw
goed recht, en schrhf een flink wetenschappelük stuk

i